Положення
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДМЕТНУ ЕКЗАМЕНАЦIЙНУ КОМIСIЮ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦIЙНУ КОМIСIЮ
Положення про мову проведення вступного iспиту з укр мови i лiтератури на основi ПЗСО
Положення про проведення спiвбесiди iз вступниками
Положення про проведення вступного iспиту з бiологiї на основi ПЗСО
Положення про проведення вступного iспиту з бологiї на основi БЗСО
Положення про проведення вступного iспиту з укр мови на основi БЗСО
Програми вступних випробувань
Програма вступного випробування з біології 9 клас (БЗСО)
Програма вступного випробування з біології 11 клас (ПЗСО)
Програма вступного випробування з української мови для ОКР «Кваліфікований робітник»
Програма фахового вступного випробування з біології для ОКР «Кваліфікований робітник»
Програма вступного випробування з української мови 9 клас (БЗСО)
Програма вступного випробування з української мови та літератури 11 клас (ПЗСО)

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Бориславського медичного коледжу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі –Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом МОН від 4 квітня 2017 року № 599, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 за № 670/30478 (далі – Умови прийому), правил прийому до Бориславського медичного коледжу (далі – Правила прийому), статуту Бориславського медичного коледжу та положення про Приймальну комісію Бориславського коледжу (далі – Положення).
Положення затверджується педагогічною радою медичного коледжу  відповідно до частини третьої статті 38 Закону.
2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора медичного коледжу, який є головою комісії.
Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник  голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор ЄДЕБО;
 • члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів тощо);
 • представники органу студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкової організації.

Заступником голови Приймальної комісії є заступник директора з навчальної роботи.
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом директора коледжу з числа провідних педагогічних працівників коледжу.
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором коледжу до початку календарного року.
3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора медколеджу  утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • апеляційна комісія;
 • відбіркова комісія.

Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів.
Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до Умов прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи медичного коледжу, який не є членом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників медколеджу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід коледжу.
При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних ( педагогічних) працівників вищих навчальних закладів.
Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором  коледжу.
Відбіркова комісія утворюється  для прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників.
До складу відбіркової комісії входять педагогічні працівники коледжу в кількості 3-х чоловік.
Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних,  апеляційної та відбіркової комісій підписується директором медичного коледжу не пізніше 01 березня.
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директором медичного коледжу з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного  персоналу коледжу.
4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.
До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркової  комісії і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до медколеджу у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Умов прийому, статуту коледжу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує педагогічна рада Бориславського медичного коледжу відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.
2. Приймальна комісія:
забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до медколеджу;
організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
координує діяльність усіх структурних підрозділів медколеджу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
забезпечує оприлюднення на веб-сайті коледжу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
приймає рішення про зарахування вступників за джерелами фінансування.
3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.
Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Бориславського медичного коледжу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • номер заяви з ЄДЕБО;
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса місця проживання;
 • стать, дата народження;
 • номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
 • номер та рік сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, предмети та бали;
 • відмітка про зарахування на навчання або причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена  штампом Приймальної комісії.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.
Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою коледжу. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою коледжу.
2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.
3. Для проведення вступних іспитів медколеджем формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання-повернення письмової роботи.
Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.
4. Розклад вступних іспитів, що проводяться коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідним  освітньо-кваліфікаційним рівнем та формою навчання.
5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Форма вступних іспитів у коледжі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.
2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.
3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.
Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.
4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить  коледж  у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.
5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії  коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.
6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):
з мови та літератури:
диктант  – 1 година;
тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.
7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.
9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.
Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.
Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.
10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні  коледжу членами відповідної  комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної  комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.
12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної  комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної  комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у  коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих медичного коледжу, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.
Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної  комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.
2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).
3. На підставі рішення Приймальної комісії директор медичного коледжу  видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.
4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.
5. Після видання директором коледжу наказу про  зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.
6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми    навчання   складається  звіт про результати прийому на навчання, який
затверджується на засіданні Педагогічної ради Бориславського медичного коледжу.

Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному комунальному закладі Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458329 (рішення ДАК від 03.06.2014р., протокол №109, наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323л про видачу ліцензії,  дата отримання 11.07.2014 р., термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.)
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 670/30478.

І. Загальні положення
1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів,  фахового випробування;
вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;
квота-1 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 - визначена частина загального обсягу регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;
конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція медичного коледжу щодо прийому вступників на певні спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до  Умов прийому  та Правил прийому до Бориславського медичного коледжу (далі - Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до  Умов прийому та цих Правил (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (незалежно від джерел фінансування навчання);
конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до коледжу;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг  регіонального замовлення);
право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що реалізується відповідно до  Умов прийому та цих Правил;
право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров'я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому  та цих Правил;
співбесіда - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, що передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста та затверджені педагогічною  радою Правила прийому до медичного коледжу.
3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує коледж (таблиця № 1).

Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою.

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо- кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
Бориславський медичний коледж  приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. Прийом здійснюється за результатами успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Бориславський медичний коледж може приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. Прийом здійснюється за результатами успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, спеціаліста, магістра.

Бориславський медичний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів в Бориславський медичний коледж,  затвердженого  28 січня 2015 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий  курс. Для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси.
6. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно- технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
7. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
8. На підставі правил прийому коледж до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.
Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 01 березня 2017 року, а відповідні загальні обсяги  регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.
9.  Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.
10.Організацію прийому вступників до Бориславського медичного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою.  Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Бориславського медичного коледжу оприлюднюється на веб-сайті  коледжу.
Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, Правил прийому до коледжу в 2017 році, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті  коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.
11. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Бориславського медичного коледжу. Загальна кількість місць  - 344. Студенти проживають у 2 - та 3 - місних кімнатах. У гуртожитку кабінети доклінічної практики,  мережа Інтернет, спортивні кімнати, кімнати відпочинку, бібліотека.

ІІ. Організація прийому до Бориславського медичного коледжу
1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою коледжу до 10 червня 2017 року, розміщуються на веб-сайті  коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2017 року.
2.  Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
3. Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної Ради «Бориславський медичний коледж» здійснює прийом на денну форму навчання відповідно до акредитованих освітніх програм та рівнів підготовки. Назви освітніх програм збігаються з назвами спеціальностей та спеціалізацій. Відповідно до Умов прийому коледж оголошує прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста  галузі знань  22 Охорона здоров’я за спеціальністю 223 Медсестринство:

- спеціалізація  «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер) на перший курс на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) в межах ліцензованого обсягу 60 осіб;
-  спеціалізація «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична) на перший курс на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) в межах ліцензованого обсягу 90 осіб;
- спеціалізація «Акушерська справа» (кваліфікація акушерка) на другий курс на основі повної загальної середньої освіти (11кл.) в межах ліцензованого обсягу 30 осіб.
4. Роботи вступників, не прийнятих на навчання, що виконані ними на вступних іспитах,  фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
5. Надання рекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється за всіма заявами, поданими вступниками.


ІІІ. Конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених  Умовами  прийому  та цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, ступенів бакалавра, магістра, спеціаліста - у формі вступних випробувань.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  цих Правил прийому.
3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);
визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п'ятому, шостому, дев'ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.


IV. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання
1. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Бориславському медичному коледжі здійснюється:
за рахунок видатків місцевого бюджету  (регіональне замовлення);
за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту);

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти  місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня у коледжі за умови відшкодування до  місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у коледжі, якщо вони:

за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом;
мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням мають:

особи, зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
особи, зазначені в абзацах п'ятому-восьмому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;
особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов'язків військової служби;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1 ) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за  регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за  регіональним замовленням в межах квоти-1, що визначена в пункті 10 цього розділу.
Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за  регіональним замовленням в межах квоти-2, що визначена в пункті 11 цього розділу.
Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п'ятому - дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.
Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця  регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

7. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації), за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом  регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу.

10. Квоти-1 встановлюються коледжем у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

11. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця – 10.00 – 17.00,
субота – з 10.00 – 14.00.
неділя – вихідний день.

1. Щодо вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:
1) прийом заяв та документів, визначених розділом VI Умов та  Правил прийому, починається  01 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;
2) вступні іспити,  співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

 1. рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;
 2. вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця  регіонального замовлення, визначені абзацом п'ятим пункту 2 розділу VIII цих Правил, до 12.00 год. 29 липня;

5)   зарахування вступників відбувається:
за  регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 31 липня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 серпня;
6)  переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах  цих Правил), проводиться не пізніше 07 серпня.
2. Щодо вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18.00 год. 25 липня (за бажанням);
2) прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил прийому, починається 12 липня;
3) прийом заяв та документів закінчується:
о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;
о 18.00 год. 08 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
4) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

 1. співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;
 2. списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 год. 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
 3. рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 09 серпня;
 4. вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год. 12 серпня;
 5. зарахування вступників відбувається:

     регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня;

     за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.
3. Щодо вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів бакалавра, магістра, спеціаліста:
2) прийом заяв та документів,  починається 12 липня;
3) прийом заяв та документів закінчується:
о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають на основі вступних іспитів;
4) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

5) термін оприлюднення рейтингового списку вступників –не пізніше 12.00 год. 09 серпня;

6) виконання вимог до зарахування: - місця регіонального замовлення до 12.00 год. 12 серпня;

7) зарахування вступників відбувається:
регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Бориславського медичного коледжу
1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.
Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:
мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу ІІІ  цих Правил прийому);
мають право на зарахування за квотами-1 (визначені пунктом 5 розділу IV цих Правил прийому);

мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь - якого навчального закладу з метою внесення своєї заяви в електронній формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця регіонального замовлення»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі ID -картки по досягненню 14-річного віку);
свідоцтва  про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);
медичну довідку за формою 086-у із зазначенням можливості навчатися за медичним фахом.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами десятим, одинадцятим пункту 3 розділу ІІІ   Правил прийому.
У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку);
копію свідоцтва  про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію медичної довідки за формою 086-у із зазначенням можливості навчатися за медичним фахом.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ  цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу IV цих Правил прийому, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Правилами терміни. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням для осіб, визначених абзацами п'ятим - одинадцятим пункту 5 розділу IV цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця  регіонального замовлення, визначених пунктом 1 розділу IX  цих Правил прийому, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті  коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет)  та біології (другий предмет).

Назва спеціальності
(спеціалізації)

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів

Сестринська справа

Українська мова
Біологія

4
4

Лікувальна справа

Українська мова
Біологія

4
4

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет) та біології (другий предмет).

Назва спеціальності (спеціалізації)

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів сертифіката (вступних іспитів)

Акушерська справа

Українська мова
та література
Біологія

100

100

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування з біології ( у формі тестування).

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра  вступають в коледж для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та вступного випробування з біології ( у формі тестування).

5. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування, та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнта 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів, та додаткових балів за особливі успіхи:

 вага бала за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) становить 5 % максимального конкурсного бала.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи.
У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

6. Результати вступних іспитів  для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти - від 1 до 12 (таблиця 3).

7. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

11. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.

12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення Єдиної бази вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті  коледжу.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті  коледжу відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті  коледжу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.


ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом V Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов'язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

  1. Особи, які в установлені строки, визначені розділом V Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ Правил прийому.
  2. Вступники, які обрали місцем навчання коледж за кошти фізичних або юридичних осіб для виконання вимог щодо зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб подають оригінали або копії документів, вказаних у пункті 1 розділу ІХ Правил прийому за власним вибором. При цьому, якщо оригінали зберігатимуться в іншому вищому навчальному закладі, то подаються копії вказаних документів та довідка з вищого навчального закладу про зберігання оригіналів документів.  

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

   1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених в пункті 1 розділу ІХ  цих Правил прийому.
   2. Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії коледжу та долучається до його особової справи.
   3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

   1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється у визначені Правилами прийому терміни.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.


ХІ. Переведення на вакантні місця  регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

    1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до нього за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIII  цих Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу Х   Правил прийому.
    2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIII  цих Правил прийому.
    3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:
     1. особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, визначені абзацами п'ятим - восьмому пункту 5 розділу IV цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;
     2. особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, дев'ятим-дванадцятим пункту 5 розділу IV Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VII  Правил прийому, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
     3. особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами четвертим та тринадцятим пункту 5 розділу IV Правил прийому, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VII  Умов та Правил прийому, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
     4. особи, які не отримали право на місця за  регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII  цих  Правил прийому.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 - 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, коледж використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, про що негайно повідомляє відповідного регіонального замовника.
Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Коледж повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій).
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.


XП. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

      1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Бориславського медичного коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил прийому.
      2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XIV  Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до коледжу за власним бажанням, відраховані з коледжу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

      1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ.
      2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня


ХІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Ліцензії на навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» немає і  прийом не проводиться.

                  XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж»
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). При цьому за 10 днів до початку вступної кампанії вони мають подати керівництву коледжу офіційне скерування від засобу масової інформації на допущення конкретних журналістів до участі в засіданнях Приймальної комісії. Директор коледжу видає наказ про допущення журналістів до засідань Приймальної комісії як спостерігачів. Вони інформуються про дату, час та порядок денний засідання Приймальної комісії.

        1.  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
        2. Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті  коледжу  не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
        3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті  коледжу
        4. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
        5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

Протокол №  11
засідання приймальної  комісії
Бориславського медичного коледжу

                                                                           від 20  липня   2016 року

Присутні:

1.  Хемич О.Я. – голова приймальної комісії, директор коледжу.
2. Соловей О.Я. – заступник голови приймальної комісії, заступник директора з навчальної роботи.
3. Смуток С.М. – відповідальний секретар, викладач української мови і літератури коледжу.
4. Петрів І.В. – заст.відповідального секретаря приймальної комісії, голова профкому, викладач фізичного виховання.
5. Журавчак Ю.О. – член комісії, зав.відділенням спеціальності «Лікувальна справа»,  «Акушерська справа».
6. Валага І.С. - член комісії, зав.відділенням спеціальності «Сестринська справа».
7. Овсяник М.-С.І. – член комісії, голова ради студентського самоврядування.
8. Бойко Н.Б. – член комісії, зав. практикою, викладач основ медсестринства.
9.  Мацько В.М. – член комісії, юрист коледжу, викладач права
10. Мирка О.Я. – член комісії, член виконкому Бориславської міської ради, зав.відділенням КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування».
11. Головчак В.С.- член приймальної комісії, представник департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, головного лікаря Бориславської ЦМЛ.

Порядок денний:
1. Інформація про хід надходження заяв від абітурієнтів станом на 18.00. 20 липня 2016 року.
2. Про допуск до вступних випробувань абітурієнтів на спеціальність «Сестринська справа».

 1. Про допуск до вступних випробувань абітурієнтів на спеціальність «Лікувальна справа».

1. Слухали: Смуток С.М.- відповідального секретаря приймальної комісії про хід надходження заяв від абітурієнтів станом на 18.00. 20 липня 2016 року.
Станом на 20 липня 2016 року до Бориславського медичного коледжу подано  193  заяви від абітурієнтів.
Загальний конкурс – 1,1
Конкурс на місця державного замовлення – 2,0

На спеціальність «Сестринська справа» подано - 84 заяви від абітурієнтів.
З них: 1) діти, позбавлені батьківського піклування, які мають право зарахування в межах встановлених квот (10 %):
1. Пилипів Христина Миронівна
2. Ярошович Камілла Олександрівна
Загальний конкурс – 0,93
Конкурс на місця державного замовлення  -1,7

На спеціальність «Лікувальна справа» подано 84 заяви від абітурієнтів.
Загальний конкурс - 1,4
Конкурс на місця державного замовлення  - 2,1

На спеціальність «Акушерська справа» подано - 25 заяв від абітурієнтів.

Ухвалили: Інформацію відповідального секретаря прийняти до відома.

2. Слухали: Смуток С.М.- відповідального секретаря приймальної комісії про допуск до вступних випробувань абітурієнтів на спеціальність «Сестринська справа».
На спеціальність «Сестринська справа» подали заяви такі абітурієнти:
1. Костів Ярина Ярославівна           
2. Сукретна Мар’яна Олександрівна
3. Варагаш Зоряна Василівна
4. Бутрій Ярина Володимирівна
5. Юрків Марія Михайлівна
6. Тхір Андріана Андріївна
7.  Сторонська Ліліана Андріївна
8.  Островська Тетяна Віталіївна
9.  Марголич Марія-Анастасія Миколаївна
10.  Писко Марія Романівна
11.  Чабан Вікторія Ігорівна
12. Мікляш Мар’яна Андріївна
13. Трембач Мар’яна Степанівна
14. Женчак Тетяна Андріївна
15. Макар Анастасія Любомирівна
16. Сабат  Ірина Андріївна
17. Поясник Ольга Андріївна 
18. Веприк Діана Юріївна
19. Паращак  Марія Степанівна
20. Мига Юлія Ростиславівна
21. Гурська Оксана Володимирівна
22. Масляник Юлія Володимирівна
23 Живчин Антоніна Русланівна
24. Жагаляк Наталія Любомирівна
25. Мамашук Христина Володимирівна
26. Ніраз Наталія Миколаївна
27. Гоменецька Вероніка Михайлівна
28. Супрун Ірина Андріївна
29. Глех Анна Володимирівна
30. Голят Марта Романівна
31.Майдра Христина Олегівна
32.Клисяк Оксана Олегівна
33. Клисяк Олеся Олегівна
34.Пилипів Христина Миронівна
35.Бігуняк Христина Іванівна
36.Чорняк Наталія Олександрівна
37.Кропивницька Ольга Олександрівна
38.Юзьвяк Юліана Ярославівна
39.Викрикач Христина Василівна
40.Ярошович Камілла Олександрівна
41. Созанська Вероніка Іванівна                                                                                                                             
42. Бурмас Ольга Романівна                                                                                                                                   
43 Лютак Ірина Володимирівна                                                                                                                             
44. Дубкович Соломія Михайлівна                                                                                                                            
45. Фіцала Мар’яна Володимирівна                                                                                                                               
46. Андрійчин Тетяна Ігорівна                                                                                                                                                 
47. Максимович Мар’яна Василівна                                                                                                                                 
48. Несторяк Ірина Михайлівна
49. Мелько Юлія Мирославівна
50. Скрипець Діана Романівна
51. Хімчук Руслана Василівна
52. Шмілик Андріана Андріївна
53. Гелій Віталія Вікторівна  
54. Сеньків Надія Степанівна
55. Якуц Петро Іванович
56. Якуц Марія Іванівна
57. Мицак Ростислав Андрійович
58. Романська Інна Романівна
59. Сеньків Руслана Мирославівна
60. Шевчук Софія Володимирівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
61.Олеарчик Мар’яна Ігорівна
62. Марущак Мар’яна Іванівна
63. Шняк Марія –Олеся Тарасівна
64. Данчівська Марія Григорівна
65. Бойко Анна Іванівна
66. Сторонська Анна Миколаївна
67. Городицька Марта Анатоліївна
68. Троян Христина Ярославівна
69. Дика Юлія Миколаївна
70. Валькович Максим Романович
71. Левко Руслана Василівна
72. Лобода Вероніка-Діана Юліанівна
73. Болюк Анна Іванівна
74. Винар Надія Юріївна
75. Гричак Олег Юрійович
76. Гичка Ліда Ігорівна
77. Блашків Анна Степанівна
78_Кирчей Ірина Іванівна
79. Гірська Андріана Андріївна
80. Сторонська Олена Андріївна
81. Дмитрів Олеся Дмитрівна
82. Петришин Божена Володимирівна
83. Свищ Софія Михайлівна
84. Рогожинська Анжеліка Святославівна

Ухвалили: Допустити до вступних випробувань відповідно до поданих заяв і документів на спеціальність «Сестринська справа» абітурієнтів:
1. Костів Ярину Ярославівну           
2. Сукретну Мар’яну Олександрівну
3. Варагаш Зоряну Василівну
4. Бутрій Ярину Володимирівну
5. Юрків Марію Михайлівну
6. Тхір Андріану Андріївну
7.  Сторонську Ліліану Андріївну
8.  Островську Тетяну Віталіївну
9.  Марголич Марію-Анастасію Миколаївну
10.  Писко Марію Романівну
11.  Чабан Вікторію Ігорівну
12. Мікляш Мар’яну Андріївну
13. Трембач Мар’яну Степанівну
14. Женчак Тетяну Андріївну
15. Макар Анастасію Любомирівну
16. Сабат  Ірину Андріївну
17. Поясник Ольгу Андріївну 
18. Веприк Діану Юріївну
19. Паращак  Марію Степанівну
20. Мигу Юлію Ростиславівну
21. Гурську Оксану Володимирівну
22. Масляник Юлію Володимирівну
23 Живчин Антоніну Русланівну
24. Жагаляк Наталію Любомирівну
25. Мамашук Христину Володимирівну
26. Ніраз Наталію Миколаївну
27. Гоменецьку Вероніку Михайлівну
28. Супрун Ірину Андріївну
29. Глех Анну Володимирівну
30. Голят Марту Романівну
31.Майдру Христину Олегівну
32.Клисяк Оксану Олегівну
33. Клисяк Олесю Олегівну
34.Пилипів Христину Миронівну
35.Бігуняк Христину Іванівну
36.Чорняк Наталію Олександрівну
37.Кропивницьку Ольгу Олександрівну
38.Юзьвяк Юліану Ярославівну
39.Викрикач Христину Василівну
40.Ярошович Каміллу Олександрівну
41. Созанську Вероніку Іванівну                                                                                                                             
42. Бурмас Ольгу Романівну                                                                                                                                   
43 Лютак Ірину Володимирівну                                                                                                                             
44. Дубкович Соломію Михайлівну                                                                                                                             
45. Фіцалу Мар’яну Володимирівну                                                                                                                               
46. Андрійчин Тетяну Ігорівну                                                                                                                                                 
47. Максимович Мар’яну Василівну                                                                                                                                  
48. Несторяк Ірину Михайлівну
49. Мелько Юлію Мирославівну
50. Скрипець Діану Романівну
51. Хімчук Руслану Василівну
52. Шмілик Андріану Андріївну
53. Гелій Віталію Вікторівну  
54. Сеньків Надію Степанівну
55. Якуца Петра Івановича
56. Якуц Марію Іванівну
57. Мицака Ростислава Андрійовича
58. Романську Інну Романівну
59. Сеньків Руслану Мирославівну
60. Шевчук Софію Володимирівну                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
61.Олеарчик Мар’яну Ігорівну
62. Марущак Мар’яну Іванівну
63. Шняк Марію –Олесю Тарасівну
64. Данчівську Марію Григорівну
65. Бойко Анну Іванівну
66. Сторонську Анну Миколаївну
67. Городицьку Марту Анатоліївну
68. Троян Христину Ярославівну
69. Дику Юлію Миколаївну
70. Вальковича Максима Романовича
71. Левко Руслану Василівну
72. Лободу Вероніку-Діану Юліанівну
73. Болюк Анну Іванівну
74. Винар Надію Юріївну
75. Гричака Олега Юрійовича
76. Гичку Ліду Ігорівну
77. Блашків Анну Степанівну
78_Кирчей Ірину Іванівну
79. Гірську Андріану Андріївну
80. Сторонську Олену Андріївну
81.Дмитрів Олесю Дмитрівну
82.Петришин Божену Володимирівну
83. Свищ Софію Михайлівну
84. Рогожинську Анжеліку Святославівну

 

3. Слухали: Смуток С.М.- відповідального секретаря приймальної комісії 
про допуск до вступних випробувань абітурієнтів на спеціальність «Лікувальна справа».
На спеціальність «Лікувальна справа» подали заяви такі абітурієнти:
1. Когут Юрій Романович
2. Корецька Тетяна Вікторівна
3. Костів Ярина Ярославівна 
4. Сукретна Мар’яна Олександрівна
5. Сокол Марія Василівна
6. Бутрій Ярина Володимирівна
7. Тхір Андріана Андріївна
8. Юрків Марія Михайлівна
9. Гірська Андріана Андріївна
10. Марголич Віталій Миколайович
11. Якуц Іван Степанович
12. Філіпчик Михайло Іванович
13. Марголич Марія-Анастасія Миколаївна
14. Гірчак Олена Миронівна
15. Чабан Вікторія Ігорівна
16. Женчак Тетяна Андріївна
17. Сабат Ірина Андріївна
18. Поясник Ольга Андріївна
19. Шкикавий Максим Володимирович
20. Дудка Іван Іванович
21. Ковальчин Мирослав Андрійович
22. Веприк Діана Юріївна
23. Антонів Божена Володимирівна
24. Сарафанов Роман Михайлович
25. Лагдан Соломія Мар’янівна
26. Кіндій Ярина Миколаївна
27. Дорош Іванна Олегівна
28. Гурська Оксана Володимирівна
29. Стасюк Тарас Сергійович
30. Кігічак Назарій Миколайович
31.Мамашук Христина Володимирівна
32. Кардаш Андріан Олегович
33. Голят Марта Романівна
34. Бойко Назар Михайлович
35. Айзенбарт  Антон Іванович
36. Кирчей  Ірина Іванівна
37. Бігуняк  Христина Іванівна
38. Федечко Ігор Богданович
39. Калинич Лілія Романівна
40. Стиранець Іван Васильович
41. Даньків Іван Владиславович
42. Агрипішен Віталій Андрійович
43. Віткович Андрій Романович
44. Іванишин Святослав Йосипович
45. Лютак Ірина Володимирівна  
46. Сунак Вікторія Романівна
47. Антоняк Роман Сергійович
48. Фіцала Мар’яна Володимирівна
49. Дубкович Соломія Михайлівна
50. Грицишин Андрій Юрійович
51 Семків Марія Русланівна
52. Кузьо Марія Степанівна
53. Скрипець Діана Романівна
54. Мелько Юлія Мирославівна
55. Андрушків Роман Мирославович
56. Якуц Роман Степанович
57. Вер’ян  Петро Іванович
58. Вер’ян  Павло Іванович
59. Сторонська Олена Андріївна
60. Мерензак  Ярослав Степанович
61. Гелій Віталія Вікторівна
62. Сенишин Павло Іванович
63. Добош Світлана Андріївна   
64. Романська Інна Романівна
65. Мицак Ростислав Андрійович
66. Олеарчик Мар’яна Ігорівна
67. Мерин Мирослав Павлович
68. Шевчук Софія Володимирівна
69. Марущак Мар’яна Іванівна
70. Іванишин Андрій Романович
71. Гвоздецький Тарас Олегович
72. Городицька Марта Анатоліївна
73. Сторонська Анна Миколаївна
74. Троян Христина Ярославівна
75. Свищ Софія Михайлівна 
76. Вихованець Ігор Ігорович
77. Дика Юлія Миколаївна
78. Левко Руслана Василівна
79. Лобода Вероніка-Діана Юліанівна
80. Гричак Олег Юрійович
81. Гичка Ліда Ігорівна
82. Лабінець Юлія Михайлівна
83. Дмитрів Олеся Дмитрівна
84. Петришин  Божена Володимирівна

Ухвалили: Допустити до вступних випробувань відповідно до поданих заяв і документів на спеціальність «Лікувальна справа» абітурієнтів:
1. Когута Юрія Романовича
2. Корецьку Тетяну Вікторівну
3. Костів Ярину Ярославівну 
4. Сукретну Мар’яну Олександрівну
5. Сокол Марію Василівну
6. Бутрій Ярину Володимирівну
7. Тхір Андріану Андріївну
8. Юрків Марію Михайлівну
9. Гірську Андріану Андріївну
10. Марголича Віталія Миколайовича
11. Якуца Івана Степановича
12. Філіпчика Михайла Івановича
13. Марголич Марію-Анастасію Миколаївну
14. Гірчак Олену Миронівну
15. Чабан Вікторію Ігорівну
16. Женчак Тетяну Андріївну
17. Сабат Ірину Андріївну
18. Поясник Ольгу Андріївну
19. Шкикавого Максима Володимировича
20. Дудку Івана Івановича
21. Ковальчина Мирослава Андрійовича
22. Веприк Діану Юріївну
23. Антонів Божену Володимирівну
24. Сарафанова Романа Михайловича
25. Лагдан Соломію Мар’янівну
26. Кіндій Ярину Миколаївну
27. Дорош Іванну Олегівну
28. Гурську Оксану Володимирівну
29. Стасюка Тараса Сергійовича
30. Кігічака Назарія Миколайовича
31.Мамашук Христину Володимирівну
32. Кардаша Андріана Олеговича
33. Голят Марту Романівну
34. Бойка Назара Михайловича
35. Айзенбарта  Антона Івановича
36. Кирчей  Ірину Іванівну
37. Бігуняк  Христину Іванівну
38. Федечка Ігоря Богдановича
39. Калинич Лілію Романівну
40. Стиранця Івана Васильовича
41. Даньківа Івана Владиславовича
42. Агрипішена Віталія Андрійовича
43. Вітковича Андрія Романовича
44. Іванишина Святослава Йосиповича
45. Лютак Ірину Володимирівну  
46. Сунак Вікторію Романівну
47. Антоняка Романа Сергійовича
48. Фіцалу Мар’яну Володимирівну
49. Дубкович Соломію Михайлівну
50. Грицишина Андрія Юрійовича
51 Семків Марію Русланівну
52. Кузьо Марію Степанівну
53. Скрипець Діану Романівну
54. Мелько Юлію Мирославівну
55. Андрушківа Романа Мирославовича
56. Якуца Романа Степановича
57. Вер’яна  Петра Івановича
58. Вер’яна  Павла Івановича
59. Сторонську Олену Андріївну
60. Мерензака  Ярослава Степановича
61. Гелій Віталія Вікторівна
62. Сенишина Павла Івановича
63. Добош Світлану Андріївну   
64. Романську Інну Романівну
65. Мицака Ростислава Андрійовича
66. Олеарчик Мар’яну Ігорівну
67. Мерина Мирослава Павловича
68. Шевчук Софію Володимирівну
69. Марущак Мар’яну Іванівну
70. Іванишина Андрія Романовича
71. Гвоздецького Тараса Олеговича
72. Городицьку Марту Анатоліївну
73. Сторонську Анну Миколаївну
74. Троян Христину Ярославівну
75. Свищ Софію Михайлівну 
76. Вихованця Ігоря Ігоровича
77. Дику Юлію Миколаївну
78. Левко Руслану Василівну
79. Лободу Вероніку-Діану Юліанівну
80. Гричака Олега Юрійовича
81. Гичку Ліду Ігорівну
82. Лабінець Юлію Михайлівну
83. Дмитрів Олесю Дмитрівну
84. Петришин  Божену Володимирівну

 

Голова приймальної комісії                                        О.Я. Хемич

Відповідальний секретар                                             С.М.Смуток

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ПРИЙМАЛЬНУ  КОМІСІЮ
БОРИСЛАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Бориславського медичного коледжу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі –Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому), правил прийому до Бориславського медичного коледжу (далі – Правила прийому), статуту Бориславського медичного коледжу та положення про Приймальну комісію Бориславського коледжу (далі – Положення).
Положення затверджується педагогічною радою медичного коледжу  відповідно до частини третьої статті 38 Закону.
2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора медичного коледжу, який є головою комісії.
Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
До складу Приймальної комісії входять:
заступник  голови Приймальної комісії;
відповідальний секретар Приймальної комісії;
заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів тощо);
представники органу студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкової організації.
Заступником голови Приймальної комісії є заступник директора з навчальної роботи.
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом директора коледжу з числа провідних педагогічних працівників коледжу.
Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором коледжу до початку календарного року.
3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора медколеджу  утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:
предметні екзаменаційні комісії;
комісії для проведення співбесід;
апеляційна комісія ;
відбіркова комісія.
Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.
Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи медичного коледжу, який не є членом предметних комісій.. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників медколеджу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід коледжу.
Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором  коледжу.
Відбіркова комісія утворюється  для прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників.
До складу відбіркової комісії входять педагогічні працівники коледжу в кількості 3-х чоловік.
Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних,  апеляційної та відбіркової комісій підписується директором медичного коледжу не пізніше 01 березня.
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директором медичного коледжу з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного  персоналу коледжу.
4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.
До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркової  комісії та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до медколеджу у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Умов прийому, статуту коледжу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує педагогічна рада Бориславського медичного коледжу відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.
2. Приймальна комісія:
забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до медколеджу;
організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
координує діяльність усіх структурних підрозділів медколеджу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
забезпечує оприлюднення на веб-сайті коледжу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.
3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.
Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Бориславського медичного коледжу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:
порядковий номер (та/або номер особової справи);
дата прийому документів;
прізвище, ім’я та по батькові;
місце проживання;
стать, дата народження;
найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;
номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;
інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).
Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена  штампом Приймальної комісії.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.
Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою коледжу. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою коледжу.
2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.
3. Для проведення вступних іспитів медколеджем формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання-повернення письмової роботи.
Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.
4. Розклад вступних іспитів, що проводяться коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідним  освітньо-кваліфікаційним рівнем та формою навчання.
5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.
Форма вступних іспитів у коледжі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.
2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.
3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.
Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.
4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить  коледж  у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.
5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії  коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.
Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.
6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):
з мови та літератури:
диктант  – 1 година;
тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.
7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.
9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.
Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.
Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.
10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.
Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.
11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні  коледжу членами відповідної  комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної  комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.
12. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) балів, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної  комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.
13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної  комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у  коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих медичного коледжу, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.
Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної  комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.
2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).
3. На підставі рішення Приймальної комісії директор медичного коледжу  видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.
4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.
5. Після видання директором коледжу наказу про  зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдинії базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.
6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.
За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми    навчання   складається  звіт про результати прийому на навчання, який
затверджується на засіданні Педагогічної ради Бориславського медичного коледжу.

                                                                         Розглянуто і затверджено на
засіданні педагогічної ради
14 грудня 2015 року, протокол № 3

 

Правила прийому
до Вищого навчального комунального закладу
Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж»
 у 2016 році
(зі змінами)

Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному комунальному закладі Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458329 (рішення ДАК від 03.06.2014р., протокол №109, наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323л про видачу ліцензії,  дата отримання 11.07.2014 р., термін дії ліцензії до 01.07.2019 р.)
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 та наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016р. за № 860/28990 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.

 

І. Загальні положення

1. Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної Ради «Бориславський медичний коледж» оголошує прийом на підготовку молодших медичних спеціалістів І-го рівня акредитації вищої освіти з галузі знань            22 Охорона здоров’я,  спеціальність 223 Медсестринство.
2. Фінансування підготовки фахівців у Бориславському медичному коледжі здійснюється:
- за рахунок видатків місцевого бюджету – за державним замовленням;
- за рахунок коштів фізичних та  юридичних осіб (на умовах контракту).
3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітньо - кваліфікаційного рівня вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».
Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту, мають рівні права та обов'язки.
5. Прийом до Бориславського медичного коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
6. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).
Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.
7. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Бориславського медичного коледжу.

II. Організація прийому до ВНКЗ ЛОР «Бориславський
медичний коледж»

1. Організацію прийому вступників до Бориславського медичного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Бориславського медичного коледжу, затвердженим педагогічною радою медичного коледжу у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію Бориславського медичного коледжу оприлюднюється на веб-сайті коледжу.
2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, правил прийому до  ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» в 2016році, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.
4. Державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення. Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення коледжу обсягів державного замовлення.
5. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VIII, X  цих Правил.
3. Бориславський медичний коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відповідно до правил прийому.
4. Бориславський медичний коледж  приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому.
Бориславський медичний коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому.
5. Бориславський медичний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

IV. Правила прийому до Бориславського медичного коледжу

1. Правила прийому до коледжу в 2016 році  розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 та наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016р. за № 860/28990 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085  розміщуються на веб-сайті медичного коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
3. Коледж здійснює прийом на денну форму навчання відповідно до акредитованих освітніх програм та рівнів підготовки:
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст:
- спеціалізація  «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер) на перший курс на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) в межах ліцензованого обсягу 60 осіб;
-  спеціалізація «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична) на перший курс на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) в межах ліцензованого обсягу 90 осіб;
- спеціалізація «Акушерська справа» (кваліфікація акушерка) на другий курс на основі повної загальної середньої освіти (11кл.) в межах ліцензованого обсягу 30 осіб
3. На підставі Правил прийому коледж до 25 грудня 2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок – п’ятниця – 10.00 – 17.00,
субота – з 10.00 – 14.00.

2. Прийом заяв та документів у паперовій  формі від вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня.
3. Прийом заяв у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4 цього розділу.
4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у коледжі, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил закінчується о 18.00 годині 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення анти терористичної операції»).  Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а вступні іспити з 21 липня до 27 липня.
Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу ХУ цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.
5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.
6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.
7. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:
на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.
8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) не пізніше 12 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Бориславського медичного коледжу

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  подають заяви тільки в паперовій формі.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію) до цього самого вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
3. У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність (спеціалізацію), мову,  форму навчання тощо.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).
медичну довідку за формою 086-о.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно -технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
копію медичної довідки  за формою 086-о.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями  (спеціалізаціями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X  цих Правил.
7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі, вказано в розділі VІІ Правил прийому.
8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті медичного коледжу.
11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування за квотами (розділи ХІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.
13. Приймальна комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступників, поданих ним до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Бориславського медичного коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів.
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.


Назва спеціальності (спеціалізації)

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів сертифіката (вступних іспитів)

Акушерська справа

Українська мова
та література
Біологія

100

100

 

2. Для конкурсного відбору осіб, які  на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до коледжу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 4 до Умов прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважаться таким, що дорівнює 100.  
3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X  цих Правил.
4. Присвоєння вагових коефіцієнтів та обрахування конкурсного бала (КБ):
1. Українська мова та література: - 0,4 ( 40% - конкурсного бала)
2. Біологія – 0,5 ( 50% - конкурсного бала)
3. Середній бал атестата про повну загальну середню освіту – 0,1 (10% конкурсного бала)

Обрахунок конкурсного бала (КБ):
КБ = 0,4 х  бал сертифіката (або вступного екзамену) з української мови та літератури  + 0,5 х бал сертифіката (або вступного екзамену) з біології + 0,1 х середній бал атестата про повну загальну середню освіту (у 200 – бальній шкалі).
5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому.

Назва спеціальності
(спеціалізації)

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів

Сестринська справа

Українська мова
Біологія

4
4

Лікувальна справа

Українська мова
Біологія

4
4

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.
7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Бориславському медичному коледжі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за                     № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)  після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

ІX. Проведення вступних екзаменів

1. Відповідно до пункту 3 розділу III, пунктів 5, 7 розділу VII, розділу VIIІ Правил прийому для проведення вступних іспитів у коледжі створюються екзаменаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність(спеціалізацію) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність(спеціалізацію) у цьому вищому навчальному закладі.
2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
3. Результати вступних іспитів  для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Бориславським медичним коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
6. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній базі.

X. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до Бориславського медичного коледжу особи:
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
3. Коледж оголошує  рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу ХУ цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання  за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XI. Зарахування в межах встановлених квот

1. Право на зарахування на основі базової  чи повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних і іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1-3 розділу УІІІ цих Правил.
2. Ці квоти встановлюються навчальним закладом:  10 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності (спеціалізації), доведеного коледжу, але не менше одного місця і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.
3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ,  надаються у встановленому порядку.
5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот,  мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІІ. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до Бориславського медичного коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в анти- терористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво з відзнакою про базову загальну середню освіту (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).
2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.
вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
осіб, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому - шостому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
зарахування за квотами або співбесідою;
наявність права на першочергове зарахування;
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками  вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
XІV. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу.
2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у пунктах 7,8  розділу V цих Правил.
3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 7 розділу V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії медичного коледжу.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної  комісії коледжу.)
Між строками, встановленими в пунктах 7, 8 розділу V цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.
Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІІ. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Бориславського медичного коледжу  на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 8 розділу V цих Правил.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX цих Правил.
Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей  коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.
3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

1. Ліцензії на навчання іноземців та осіб без громадянства у ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» немає.

XІX. Зарахування до ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж»
на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.
2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
3. Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.

 

                                                                     Розглянуто і затверджено на
засіданні педагогічної ради коледжу
29 червня 2016 року, протокол № 7

ЗМІНИ
до Правил прийому до Вищого навчального комунального закладу
Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж»
у 2016 році

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 755 від 02.07.2016 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за № 928/29058  внести наступні зміни до Правил прийому до Бориславського медичного коледжу  у 2016 році:

 1. У розділі ІІІ:

пункт 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб».

 1. У розділі У:

у пункті 4:
абзац другий викласти у такій редакції:
«Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюється не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу ХУ цих Правил до 18.00 години 27 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням».

абзац третій викласти у такій редакції:
«Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах».

 1. У розділі ХІ:
 2. пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1, 2 розділу УІІІ цих Правил, а також особи, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, яким таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

 1. пункт 2 викласти у такій редакції:

 «2. Ці квоти встановлюються навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за спеціальностями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил».

 

 

                                                          Розглянуті і затверджені на засіданні
приймальної комісії  12 липня 2016 р., протокол  № 10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БОРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

 

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106,0

 

3,5

121,0

 

6

143,0

 

8,5

166,8

 

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

 

 

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

 

 

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

 

 

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

 

 

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

 

 

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

 

 

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

 

 

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

 

 

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

 

 

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

 

 

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

 

 

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

 

 

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

 

 

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
для абітурієнтів

Спеціальність

Кількість місць державного
замовлення

К-сть місць поза конкурсом

Квота цільового прийому

Вартість навчання  в грн.

Вартість проживання в гуртожитку

І
курс

ІІ
курс

ІІІ курс

ІV
курс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.12010101
«Лікувальна справа»

40

8

10

9000

9500

9500

9000

 

 

180 грн.
в місяць

5.12010102 «Сестринська справа»

50

10

 

9000

9500

9500

9000

5.12010105 «Акушерська справа»

7

1

 

-

9000

9500

4500

 

Списки рекомендованих та зарахованих абітурієнтів ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» на Інформаційній системі конкурс для абітурієнтів
http://vstup.info/2015/i2015i1137.html#vnz

Порядок
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному
відборі до Вищого навчального комунального закладу
Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж»
в 2015 році

 

І. Загальні положення

1.  Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та її розгляду вищим навчальним закладом.

II. Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти - також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ;
серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

 1. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 1. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VI Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

 

 1. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
 1. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією
Бориславського медичного коледжу

 1. Директор Бориславського медичного коледжу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.

 

 1. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, - до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

                          При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

 1. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).
 2. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.  Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».
Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3-5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 7 розділу ІV Правил  прийому.

6.     Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV та пунктів 4, 5 розділу XVI Правил прийому.

7.  Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

СТАТУТ
вищого навчального комунального закладу
Львівської обласної ради
«Бориславський медичний коледж»

1. Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Бориславський медичний коледж» (надалі Коледж).
1.2. Коледж є правонаступником Бориславського медичного училища, заснованого згідно з Постановою Ради Міністрів України № 1924 від 27 листопада 1946 року.
1.3. Коледж є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником Коледжу є управління майном спільної власності Львівської обласної ради (надалі-Засновник), яке діє від імені власника-Львівської обласної ради (надалі - Власник).
1.4. Коледж безпосередньо підпорядкований головному управлінню охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (надалі - Управління).
1.5. Коледж є вищим навчальним закладом, бюджетною організацією що проводить освітню, наукову та інші види діяльності, що передбачені чинним законодавством та даним статутом.
1.6. Коледж є юридичною особою, права і обов'язки якої набуває з моменту державної реєстрації.
1.7.  Коледж   має відокремлене майно на праві оперативного управління, окремий баланс, кошторис доходів та видатків, розрахунковий та інші рахунки в установах державного казначейства, гербову печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням, власні бланки з реквізитами та інші атрибути юридичної особи, запроваджує власну символіку і атрибутику.

 • Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Львівської обласної ради, наказами управління майном спільної власності Львівської обласної ради, наказами головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, цим Статутом.
 • За наслідками ліцензування (ліцензія: серія АА, № 902654 від 04.03.2004 р.) Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямками та спеціальностями:

1201. Медицина - 5/12010102 Сестринська справа 1201. Медицина - 5/12010101 Лікувальна справа 1201. Медицина - 5/12010105 Акушерська справа

 • Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей (сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 149933 від 4.03.2004 р. протокол № 49) і має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.
 • Відповідно до рішення Львівської регіональної експертної ради ліцензування та атестації від 18 липня 2001р.(протокол №33, ліцензія серія ЗОД №140522) Коледжу надано право на провадження освітньої діяльності
 • за рівнем повної загальної середньої освіти і видачі документа про повну загальну середню освіту.
  1.12. Повна  назва Коледжу:  Вищий  навчальний  комунальний  заклад
  Львівської обласної ради "Бориславський медичний коледж". Скорочена назва: Бориславський медичний коледж. Іноземними мовами: Російською: Бориславский медицинский коледж. Англійською: ______________________ 1.13 Юридична адреса:
  Україна 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шкільна 37 Телефони: (03248) 5-01-13, 5-36-13, 5-06-84, факс 5-01-13 Ідентифікаційний код 01989094

  2. Мета та предмет діяльності Коледжу

  2.1.Основними напрямками діяльності коледжу є:

  • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я України;
  • провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти;
  • організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом наукової роботи;
  • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
  • розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та економічних знань серед населення;
  • здійснення зовнішніх зв'язків та міжнародне співробітництво;
  • надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством.

  2.2.    Головними завданнями Коледжу є:

  • реалізація потреб особистості у розвитку її освітнього та професійного потенціалу;
  • участь у виробленні державної політики в галузі медичної освіти;
  • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямками 1201 "Медицина", які поєднують в собі професійні знання, ділові якості і здатність вирішувати проблеми медицини, високий рівень духовно-моральної культури та громадської свідомості, поваги до Конституції та законів України;
  • здійснення наукової, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
  • забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління громадян;
  • перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
  • забезпечення належних умов охорони праці, відпочинку та оздоровлення працівників та студентів;
  • успадкування та розвиток національних традицій українського народу, створення у своїй діяльності умов для цього;
  • сприяння впровадженню у практику установ охорони здоров'я нововведень;
  • виготовлення навчального обладнання, наочних матеріалів;
  • поширення і впровадження наукових знань, науково-методична, культурно-просвітницька, інформаційна, видавнича, спортивно-оздоровча діяльність;
  • надання платних освітянських послуг, фінансово-економічна, господарська діяльність відповідно до чинного законодавства України;
  • підготовка громадян України до вступу в вищі навчальні заклади;
  • організація і проведення науково-методичних конференцій, семінарів, в тому числі міжнародних;
  • створення у встановленому порядку спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв;
  • координація спільної діяльності навчальних закладів, підприємств, організацій, установ щодо реалізації закону України "Про освіту".

  2.3.   Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями , що розробляються Коледжем за погодженням із Засновником та Управлінням.
  2.4.   Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюється рішенням директора Коледжу, якщо в ньому навчається не менше 150 студентів.
  Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають вищу медичну освіту і досвід навчально-методичної роботи.
  Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
  2.5.    Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.

  3. Права та обов'язки власника

  3.1.   Повноваження власника щодо управління Коледжем визначаються в межах чинного законодавства України.
  3.2.    Головне управління охорони здоров'я, у підпорядкуванні якого знаходиться Коледж:
  -   погоджує Статут Коледжу;

  • за погодженням із Засновником, призначає (на умовах контракту) та звільняє з посади директора Коледжу;
  • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;
  • організовує ліцензування та акредитацію Коледжу;
  • готує умови прийому на навчання до Коледжу;

  -  формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
  - сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу;

  • організовує перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу;
  • організовує замовлення та виготовлення документів про освіту, студентських квитків, навчальної документації для Коледжу;
  • організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння кваліфікаційних категорій;
  • сприяє розвитку матеріально-технічної бази Коледжу;
  • приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Коледжу;
  • здійснює інші повноваження , передбачені законом.

  3.3. Взаємовідносини Коледжу з органами державної влади, у тому числі з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, визначаються законодавством України.

  4. Обсяг цивільної правоздатності Коледжу

  4.1.Коледж має право:
  - визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних стандартів та освітньо-професійних програм підготовки фахівців, установлених для вищих навчальних закладів І рівня акредитації і для своїх структурних підрозділів , які здійснюють освітню діяльність;
  -   у встановленому порядку відкривати нові напрями підготовки (спеціальності), перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
  -  визначати форми , методи тата види організації навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
  -    готувати фахівців за державним замовленням, за угодами з підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), місцевими органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями та за договорами з громадянами України;
  -  розробляти та запроваджувати власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;
  -   створювати в установленому порядку структурні підрозділи та формувати штатний розпис за погодженням із та Управлінням;
  - отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
  - укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в Україні і за її межами для виконання завдань відповідно до законодавства та даного Статуту;
  - розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,
  лікувально-профілактичних і культурних об'єктів;
  -     здійснювати капітальний ремонт та реконструкцію основних фондів;
  - користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;
  - користуватися банківськими кредитами і позичкою згідно з законодавством;
  -    провадити самостійну видавничу діяльність в установленому порядку;

  • брати участь у діяльності міжнародних організацій, встановлювати міжнародні зв'язки з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями світу шляхом укладення договорів про співробітництво;
  • здійснювати право на користування і володіння відведеними йому земельними ділянками та переданим майном згідно з законодавством України і цим Статутом;
  • отримувати за результатами акредитацій додаткові права та пільги передбачені для закладів відповідного рівня;

  організовувати, проводити та фінансувати науково-методичні конференції, симпозіуми, семінари, презентації, в тому числі міжнародні;
  - встановлювати (за рахунок власних коштів) премії та стипендії Коледжу та інші форми заохочення;
  - співпрацювати з закордонними партнерами та комплексними програмами, самостійно укладати міжнародні договори та контракти, створювати із закордонними партнерами спільні навчальні центри; брати участь у діяльності міжнародних організацій, входити до складу міжнародних асоціацій, об'єднань, клубів тощо.
  4.2. При визначенні стратегії своєї діяльності Коледж враховує державне
  замовлення та інші договірні зобов'язання щодо підготовки фахівців нарівні державних стандартів.
  4.2.1. Доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов'язковим для виконання.
  4.3.Коледж зобов'язаний:
  - дотримуватись вимог Законів «Про освіту», «Про мови в Україні», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів, на яких базується освітня діяльність;
  - забезпечувати на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;
  -   у своїй діяльності дотримуватись вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки та перепідготовки фахівців відповідно освітньо- кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

  • своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з законодавством України;
  • дотримуватись договірних зобов'язань з суб'єктами освітньої, виробничої, наукової та іншої діяльності, а також громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

  -    здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з законодавством України;
  -     здійснювати   соціальний   захист   учасників   навчально-виховного процесу;

  • здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
  • створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, соціального страхування , протипожежної безпеки;
  • забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;
  • здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

  -    виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
  -    забезпечувати відповідний до державних освітніх вимог кадровий потенціал викладацького колективу;
  -     звітувати перед Міністерством охорони здоров'я   України, Управлінням та Львівською облдержадміністрацією про основні напрямки і результати діяльності Коледжу.
  4.4.   Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
  4.5.   Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

  • педагогічні працівники;
  • особи , які навчаються в Коледжі;
  • працівники Коледжу (категорійні спеціалісти, лаборанти, методисти та інші).

  4.5.1. Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі професійно займаються педагогічною діяльністю.

  Посади педагогічних працівників можуть обіймати з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.
  Основними посадами педагогічних працівників Коледжу є:

  • викладач;
  • старший викладач;
  • голова предметної (циклової) комісії;
  • завідувач відділенням;
  • заступник директора;
  • директор.

  Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.
  Педагогічні працівники Коледжу кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.
  Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне-підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.
  Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.
  4.5.2. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.
  Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і розкладом «графіком» методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватись встановленого йому графіка робочого часу.
  Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
  Максимальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з законодавством.
  Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.
  Залучення педагогічних працівників до роботи не обумовленої трудовим договором, може здійснюватись лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

  Відволікання педагогічних працівників від виконання  професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків передбачених законом.
  4.5.3.Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються відповідно ю законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
  Педагогічні працівники мають право на:

  • захист професійної честі, гідності;
  • вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
  • проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації;
  • індивідуальну педагогічну діяльність;
  • участь у громадському самоврядуванні;
  • участь у об'єднаннях громадян;
  • участь у обговоренні питань навчальної, наукової та виробничої діяльності Коледжу, здійснення управлінських функцій через органи самоврядування Коледжу;
  • брати участь у засіданні педагогічної ради Коледжу;
  • забезпечення житлом;
  • отримання пільгових кредитів для індивідуального чи кооперативного житлового будівництва;
  • одержання службового житла;
  • одержання державних стипендій;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
  • оплату праці відповідно до чинного законодавства;
  • користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;
  • пенсійне забезпечення згідно з чинним законодавством;
  • користуватися лабораторіями, оргтехнікою, технічними засобами
   навчання, підручниками та методичною літературою з бібліотеки,
   соціально-побутовими закладами та послугами;

  - оскарження     дій     адміністрації     Коледжу     у     встановленому законодавством порядку.
  Педагогічні працівники мають інші права, передбачені законами та даним Статутом.
  Індивідуальна педагогічна та інші види комерційної діяльності, що проводяться працівниками Коледжу з використанням приміщень, обладнань і матеріально-технічних засобів Коледжу, здійснюється лише за дозволом директора та відповідно до чинного законодавства України у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.
  4.5.4.Педагогічні працівники зобов'язані:
  -  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
  - забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі навчальної програми відповідної спеціальності;
  -  забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

  • додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших добро чинностей;
  • виховувати в молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
  • готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами
  •   захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, набуттю шкідливих звичок;
  • вести наукові дослідження, які б забезпечували високий рівень змісту освіти , активно залучати до цієї роботи студентів;
  • додержуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу.

  4.5.5.Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту». Студенти мають право на:

  • вибір форми навчання;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання , праці та побуту;
  • трудову діяльність у поза навчальний час;
  • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базою Коледжу;
  • участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, подання своїх робіт для публікації;
  • участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідній роботі, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
  • участь в об'єднаннях громадян;
  • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
  • моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

  - захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;
  - обирання і обрання до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;

  • безкоштовне користування в Коледжі бібліотекою, інформативними формами, послугами навчальних, медичних, та інших підрозділів Коледжу;
  • канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів;
  • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у порядку, встановленому Положенням, затвердженим Міністерством освіти і науки України;
  • участь у формуванні індивідуального робочого плану;
  • отримання стипендій відповідно до законодавства;
  • отримання інших пільг, передбачених законодавством;
  • на забезпеченням гуртожитком згідно з чинним законодавством;
  • на створення фондів для соціального захисту студентів;

  -   на постановку перед керівництвом Коледжу питання про неякісне ведення навчальних занять;
  -   на додаткове вивчення окремих дисциплін на платних умовах,
  4.5.6.Студенти Коледжу зобов'язані:
  - дотримуватись законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;
  -    виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;
  -   систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;
  - вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання «перескладання»заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;

  •    бережливо ставитись до власності Коледжу (устаткування, обладнання, інвентар, книжковий фонд тощо);
  •    відшкодовувати збитки, завдані Коледжу;
  •    дбати про підвищення авторитету Коледжу.

  Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, працевлаштуються відповідно до укладених між ними угод.
  Випускники Коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.
  За    невиконання    обов'язків    і    порушення    Правил    внутрішнього розпорядку директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Коледжу.
  4.5.7.Студент можу бути відрахований з Коледжу за:

  • власним бажанням;
  • незадовільне складання екзаменів чи заліків протягом сесії;
  • невиконання навчального плану;
  • порушення умов контракту;
  • поява на заняттях, у навчальному корпусі, гуртожитку в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

  - вироком суду, що вступив у законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  - одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Коледжу(за погодженням з профспілковою організацією, а у разі необхідності-з комісією у справах неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим Статутом.
  4.5.8.Особи, які навчаються в Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану за станом здоров'я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.
  Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюється під час канікул.
  4.5.9.Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

  Порядок   переведення   осіб,   які   навчаються   в   Коледжі,   визначається Міністерством освіти і науки України.
  4.6.3а  рішенням   вищого   органу  самоврядування  Коледжу   педагогічним працівникам і студентам можуть бути надані додаткові права і обов'язки.
  Керівництво    Коледжу    забезпечує    учасникам    навчально-виховного процесу:

  • належні умови праці, побуту, відпочинку;
  • правовий, соціальний, професійний захист;
  • медичне обслуговування;
  • встановлення посадових окладів і надбавок педагогічним працівникам відповідно до законодавства;
  • підвищення стипендії;
  • соціальний захист відповідно до законодавства.

  4.6.1.3а досягнення високих результатів праці педагогічні  працівники та студенти Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:

  • представленням до державних нагород;
  • присвоєнням почесних нагород;
  • державними преміями, преміями, грамотами, стипендіями;
  • іншими видами морального і матеріального заохочення;

  - педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.

  4.6.2.Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.
  Права і обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів  визначаються посадовими інструкціями відповідно до завдань, які вони виконують, і затверджуються директором Коледжу.

  5. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА

  5.1 .Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

 • автономії і самоврядування;
 • розмежування прав, повноважень і відповідальності Власника, Засновника, Управління, органів управління вищою освітою, керівництва Коледжу та ного структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
5.2.Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

 • самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;
 • приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
 • надавати додаткові освітні послуги;
 • здійснювати педагогічну діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
 • на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до чинного законодавства у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;

-     звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь над проектами щодо їх удосконалення;
-      користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
5.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник - директор.
5.3.1. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку   та   стаж   педагогічної  роботи   у   вищих   навчальних   закладах
відповідного профілю не менше, ніж п'ять років.
5.3.2.   Конкурс   на  заміщення   посади  директора  Коледжу  оголошується Управлінням   кожні   п'ять   років.   Управління   приймає   пропозиції   щодо претендентів на посаду директора, які відповідають вимогам Закону України Про вищу освіту», і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування. Загальні збори трудового колективу за результатами голосування можуть рекомендувати Управлінню на посаду директора Коледжу кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали більшу кількість голосів під час голосування. Управління зобов'язане призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур. 5.4.Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

 • вирішує питання діяльності Коледжу, затверджує його структуру і розробляє штатний розпис відповідно до законодавства;
 • видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Коледжу;
 • представляє Коледжу державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед управліннями, у підпорядкуванні яких він перебуває;

-      є розпорядником майна і коштів;
-      забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення,
відкриває банківські рахунки;

 • визначає функціональні обов'язки працівників;
 • формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;
 • відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Коледжі;
 • контролює виконання навчальних планів і програм;

контролює    дотримання    всіма    підрозділами    штатно-фінансової дисципліни;

 • забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацію навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу;

-      забезпечує ведення діловодства та архівної справи відповідно до законодавства;
-      разом з профспілковою організацією подає на затвердження загальних зборів колективу Коледжу Колективний договір та Правила внутрішнього розпорядку і після затвердження підписує їх.
Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, організацію бухгалтерського обліку,
Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Управлінням та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
Директор Коледжу може бути звільнений з посади обласною радою або управлінням на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

При виході на пенсію з посади директора Коледжу директор, який працював на посаді не менше двох термінів підряд, за рішенням зборів трудового колективу може бути призначений на посаду почесного директора коледжу із виплатою грошового утримання за рахунок Коледжу в розмірі заробітної плати, яку отримував перед виходом на пенсію.
Призначення  почесного директора Коледжу здійснюється  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати готового    утримання    визначаються    загальними    зборами    трудового колективу Коледжу та затверджуються Управлінням.
5.5. Для вирішення основних та поточних питань діяльності Коледжу створюються:
- дорадчі органи-педагогічна рада, методична рада;

 • робочі органи-адміністративна рада, приймальна комісія.

5.5.1. До   складу   адміністративної   ради   входять:   директор(голова   ради), заступники директора, завідуючі відділень, методист, спеціаліст з охорони праці,   юрист,   голови  предметних(циклових)комісій,   головний  бухгалтер, голови профкомів, керівник фізичного виховання, завідувач бібліотеки.
Основні функції адміністративної ради:

 • оперативне вирішення організаційних питань з навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності Коледжу;
 • розгляд стану збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання та інших матеріальних цінностей;
 • виконання Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • вжиття заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів, співробітників Коледжу.

5.5.2. Склад та функції Приймальної комісії визначаються Положенням про Приймальну комісію вищого навчального закладу України. Голова та склад приймальної комісії щорічно затверджуються наказом директора у відповідності з Положенням.
При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста(на базі повної загальної середньої освіти) конкурсний відбір Приймальною комісією здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками у поточному році.
5.5.3. Педагогічна рада створюється з метою вирішення основних завдань діяльності Коледжу. Головою педагогічної ради є директор. До складу педагогічної ради входять заступники директора, головний бухгалтер, завідуючі відділень, голови предметних(циклових)комісій, педагогічні працівники, завідувач бібліотеки.
Рішення приймаються більшістю голосів, якщо присутні не менше двох третин членів педагогічної ради.
Педагогічна рада Коледжу розглядає та вирішує:
- заходи з виконання нормативно-правових актів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України;
питання щодо стану і підсумків навчально виховної та методичної роботи, дисципліни та успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку;

 • стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання;
 • стан роботи відділень, предметних (циклових)комісій та викладачів;
 • аналіз рівня фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

- аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської
діяльності, результатів державних екзаменів;

 • аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій;
 • результати чергової та позачергової атестації педагогічних працівників тощо.

Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Коледжу на один рік.
Положення   про   робочі   та  дорадчі   органи   затверджуються   наказом директора відповідно до Статуту.
5.5.4. Методична рада-колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.
Функції методичної ради:
- обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

 • видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних норм і методів навчання;
 • постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіту викладачів Коледжу та інших вищих навчальних закладів.

5.5.5. В Коледжі створена та функціонує Рада з профілактики правопорушень. Положення   про   Раду   з   профілактики   правопорушень   та   склад   Ради затверджуються наказом директора Коледжу.
5.5.6. До основних функцій Ради з профілактики правопорушень належать:
- забезпечення правової освіти студентів Коледжу, формування їх правосвідомості, правової культури та попередження правопорушень;
- розгляд причин та умов вчинення правопорушень студентами Коледжу та звернення до директора Коледжу з пропозиціями щодо накладення дисциплінарного стягнення за правопорушення;
-  проведення заходів з попередження правопорушень в Коледжі.

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є Загальні збори трудового колективу.

До   складу   Загальних   зборів      трудового   колективу   входять   члени Педагогічної ради Коледжу та всі працівники, які працюють в коледжі на умовах трудового договору.
Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути присутні не менше 75 відсотків педагогічних працівників.
6.2. Загальні збори трудового колективу:

 • приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
 • обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
 • вносять подання управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації про дострокове звільнення директора Коледжу;

- щорічно   слухають   звіт   директора   Коледжу   та   оцінюють   його діяльність;
- обирають виборних працівників до складу конкурсної комісії під час обрання директора Коледжу;
- розглядають проект Колективного договору та заслуховують інформацію про його виконання; надають профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу Коледжу право підписувати Колективний договір з директором від імені колективу Коледжу;
- щорічно заслуховують звіт директора та голови профкому про умови виконання Колективного договору;

 • обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу.
 • затверджують Положення про органи студентського самоврядування Коледжу;
 • розглядають інші питання діяльності Коледжу.

7. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

7.1.В коледжі створюються та функціонують органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Студентське самоврядування в Коледжі забезпечує виконання студентами своїх обов'язків, сприяє захисту їх прав. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями та наказами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, «Положенням про державний вищий заклад освіти»,затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 5 вересня 1996 р. за № 1074, Законом України « Про вищу освіту», рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Статутом.
Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.

Перелік  питань,   що   належать  до   компетенції  органів   студентського самоврядування, узгоджується керівництвом Коледжу.
В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються в Коледжі.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
Органи студентського самоврядування не дублюють напрями діяльності профспілкової організації.
Органи      студентського      самоврядування      Коледжу      користуються підтримкою і допомогою і допомогою у вирішенні питань, віднесених до їх відання.
7.2. Основними завданнями студентського самоврядування є:
-  безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної
політики;

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;
- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;

-  організація     роботи     органів     студентського     самоврядування     в гуртожитках;
- координація роботи з керівниками академічних груп, вихователем гуртожитку, адміністрацією Коледжу;

 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню тощо.

7.3.Студентське самоврядування здійснюється на рівні групи, відділення, гуртожитку, Коледжу.
Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Коледжу яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування;
 • обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська Рада Коледжу та гуртожитку, яка обирається студентами строком на один рік. Діяльність   студентської   Ради   Коледжу   і   гуртожитку   визначається Положенням про студентське самоврядування.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1. Організація    навчально-виховного    процесу   в   Коледжі    здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних і галузевих стандартів вищої освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових документів з питань освітньої діяльності.
Навчально-виховний процес в Коледжі забезпечує можливість:

 • здобуття особою знань, умінь і навичок у медичній, соціальній, науково-природничій сферах;
 • інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню освіченої, творчої і вихованої особистості.

8.2. Навчання в Коледжі здійснюється за денною формою.
8.3. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний строк та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України.
8.4. Основними нормативними документами, які визначають організацію навчального процесу в Коледжі, є навчальні плани та програми навчальних дисциплін.
Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.
Навчальний план та програми навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Коледжу.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Для кожної дисципліни на  підставі  навчальної  програми  та  навчального  плану  Коледжем складається робоча програма дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу.
8.5. Форми організації навчального процесу: начальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Коледжі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.
Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять. Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня: має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та методичного працівника-спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом і програмою практики.
8.6. Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу.
Контрольні заходи включають:
- поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних  та  семінарських  занять  і  має  на  меті   перевірку  рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;
- підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному  рівні або на окремих   його   завершальних   етапах.   Підсумковий   контроль   включає семестровий   контроль(екзамен,   диференційований   залік   або   залік   з конкретної навчальної дисципліни)та державну атестацію студента.
Екзамени    складаються    студентами    в   період   екзаменаційних    сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
8.7. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни «екзамену, диференційованого заліку або заліку», якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом з цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»,а для заліків - «зараховано», «не зараховано»і вносяться в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Коледжу. Студентам, які одержали не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий-комісії, яка створюється завідуючим відділенням.

Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
8.8.  Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі базової загальної освіти, здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах першого-другого рівнів акредитації.
8.9. Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Порядок    формування    і    робота    державної    екзаменаційної    комісії здійснюється згідно з законодавством.
Голова державної екзаменаційної комісії з державної атестації студентів щорічно затверджується облдержадміністрацією за поданням директора Коледжу з числа провідних спеціалістів лікувально-профілактичних установ. До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або його заступники, завідуючі відділеннями, голови предметних (циклових) комісій, якщо вони є фахівцями з цієї навчальної дисципліни(спеціальності), викладачі, які формують профіль підготовки, провідні спеціалісти д і кувально-профілактичних установ.
Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи державної комісії.
До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками:  «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
Студенту, який склав державний екзамен відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності і видається диплом державного зразка.
Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше, ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань-оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінкою «відмінно», а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією предметної (циклової)комісії, видається диплом з відзнакою.
Студент,    який   не   склав   державного   екзамену,    допускається   до повторного   складання  державних  екзаменів  протягом  трьох  років  після закінчення Коледжу.
8.10. Систему стандартів вищої освіти в Коледжі складають:
а)державний стандарт вищої освіти;
б)галузеві стандарти вищої освіти;
в)стандарти вищої освіти Коледжу, які мають складові:
- перелік спеціалізацій за спеціальностями;
- варіативні      частини      освітньо-кваліфікаційних      характеристик випускників;

 • варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
 • варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
 • навчальні плани;
 • програми навчальних дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення в Коледжі включає:

 • робочі програми навчальних дисциплін;
 • підручники і навчальні посібники;
 • інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

9. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

9.1. Для підготовки педагогічних кадрів, а також з метою підвищення їх кваліфікації встановлюються такі форми:

 • стажування та курси підвищення кваліфікації;
 • аспірантура;
 • здобуття наукових ступенів поза аспірантурою;
 • творчі відпустки для завершення дисертацій.

9.2. Коледж на підставі угод про навчання спеціалістів із зарубіжних країн може направляти спеціалістів(викладачів)на підготовку у зарубіжні наукові та навчальні центри.

10. МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

10.1. Майно Коледжу складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.
Майно Коледжу є спільною власністю територіальних громад Львівської області і належить йому на праві оперативного управління. Коледж користується зазначеним майном в межах та порядку, визначеному Львівською обласною радою.
10.2.    Джерелами формування майна Коледжу є:
- кошти обласного бюджету;

 • придбане майно з інших підприємств і організацій;
 • меценатські, спонсорські, благочинні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, в т.ч. іноземних;
 • доходи від реалізації продукції, робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;
 • майно, передане Засновником;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджету;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.3.   Майно Коледжу, яке передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених згідно чинного законодавства рішеннями Власника, наказами Засновника. Відчуження майна, закріпленого за Коледжем, здійснюється за рішеннями Львівської обласної ради.
10.4.   Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
10.5. Списання майна з балансу Коледжу здійснюється за погодженням із Засновником та Управлінням в установленому порядку.
10.6. Коледж за погодженням із Засновником та управлінням має право здавати в оренду будинки, окремі приміщення, що знаходяться на балансі Коледжу, але не є у спільній власності територіальних громад області. Будинки та споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад області, передаються в оренду у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради..
10.7.  В Коледжі створюються:
а)   загальний фонд на підготовку фахівців у межах місцевого замовлення головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації;
б)   спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
- інших доходів, не заборонених законодавством.
10.8.     Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, передбачені його Статутом, використовуються на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю Коледжу, виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу згідно з законодавством України.
Коледж використовує кошти виключно в межах асигнувань, затверджених в кошторисі, що затверджуються начальником Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
10.9.     Розмір плати за весь термін навчання додаткових освітніх послуг встановлює Коледж у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.
Розмір плати за весь термін навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється в договорі, що укладається між Коледжем та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме за навчання чи надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватись протягом усього терміну навчання.
Розмір плати за весь термін навчання або надання додаткових освітніх послуг публікується в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України.
Плата за навчання або надання додаткових освітніх послуг може вноситись за весь термін навчання чи надання додаткових освітніх послуг повністю   одноразово  або  частинами-щорічно,  семестрово,  що обумовлюється у договорі, укладеному між Коледжем і замовником.
10.10.  Коледж за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами може здійснювати як додаткові платні послуги навчання за межами, встановленими стандартами вищої освіти, а також надавати інші види платних послуг, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.
Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності.

 • Обсяг надходжень за платні послуги, що перевищують відповідні витрати, затверджені в кошторисі, директор Коледжу направляє на цілі, передбачені законодавством.
 • Оплата праці в Коледжі здійснюється згідно з Кодексом Законів про працю України, Законом України»Про освіту»за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.

10.13. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим Положенням, яке затверджує директор Коледжу.
10.14. Студенти, які навчаються за кошти обласного бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі, визначеному законодавством. Порядок призначення і виплати стипендії встановлюється Кабінетом< Міністрів України.

 • Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Коледжу для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважається прибутком і не оподатковуються.
 • Коледж розпоряджається власними надходженнями відповідно до напрямів використання, визначених законодавством.

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Коледж відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про   бухгалтерський   облік   та   фінансову   звітність   в   Україні», Указу Президента України «Про державне казначейство України» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Управління , Засновника, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
11.2.   Контроль за фінансово-економічною діяльністю Коледжу здійснює Управління, Засновник та інші органи відповідно до законодавства.
11.3.   Коледж самостійно здійснює оперативний бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності
11.4. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах фінансово-господарської діяльності здійснюється на основі договорів та інших форм, що встановлені законодавством.
11.5. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з діючим законодавством.

12. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

12.1.       Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,інших законодавчих актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Вона передбачає поступове і неухильне покращення рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих напрямів і спеціальностей за рахунок покращення матеріально- технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи.
12.2.      Головною метою діяльності Коледжу є: створення умов для розвитку і самореалізації кожного студента; формування покоління, здатного навчатися впродовж життя; розвиток цінностей громадянського суспільства;
формування особистості, професіонала, патріота і громадянина України.
Освітня система Коледжу модернізує зміст освіти з урахуванням нових державних і галузевих стандартів, нових програм державних дисциплін, принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптації.
Коледж планує розвивати інформаційні комп'ютерні технології у навчальній і науковій роботі, широко використовувати ресурси Інтернету.
Планується переоснащення матеріально-технічної бази Коледжу, розширення комп'ютерного центру, модернізація бібліотеки, читальної зали.
Передбачається якісне зростання викладацького складу, його педагогічної майстерності, ефективної методичної і виховної роботи, уміння користуватися сучасними комп'ютерними технологіями, досконало володіти українською мовою та вільно володіти іноземними мовами.

    12.3. Коледж розвиває співробітництво з вищими навчальними закладами третього-   четвертого рівнів акредитації. З метою безперервності, наступності та ступеневої підготовки фахівців, координації наукового та методичного забезпечення навчального процесу планується укладання угоди про створення навчально-науково-виробничого комплексу з Львівським державним медичним університетом ім. Данила Галицького.
Формування національної інтелігенції, виховання духовної еліти-завдання, що стоїть на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.
Гуманістичний характер виховання передбачає розуміння психології молоді, їх індивідуальних рис, можливостей, поваги до особистості студента, турботу про його гармонійний розвиток, визнання його прав.
Одним з напрямів виховання є утвердження здорового способу життя як невід'ємного елементу загальної культури особистості, виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, спортом, формування фізичних здібностей, оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вироблення у студентів навичок і умінь берегти і зміцнювати своє здоров'я.

13. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

13.1. Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішні зв'язки із закордонними навчальними закладами, науковими установами, фондами, міжнародними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами шляхом укладення угод про співробітництво, встановлення прямих зв'язків із зарубіжними партнерами відповідно до законодавства України. Для реалізації своїх статутних завдань Коледж має право:
самостійно здійснювати міжнародні зв'язки відповідно до законодавства України на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними особами, та погодженими Управлінням, мати власний валютний рахунок;
-  під час здійснення міжнародних зв'язків самостійно визначати ціни на виконання робіт і надання послуг, укладати договори та контракти в межах напрямків діяльності, визначених законодавством та Статутом.
-   на отримання спонсорських коштів, пожертв та коштів, передбачених заповітами юридичних та фізичних осіб України й інших держав;
- використовувати    валютні    та    матеріальні    надходження    для   забезпечення     статутної діяльності згідно з  чинним законодавством України.
Коледж відповідає за свої зобов'язання, які виникають під час здійснення міжнародних  зв'язків,  у порядку,  визначеному законодавством  України.
Коледж разом з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством  освіти і науки України та іншими відомствами проводить роботу, пов'язану  із  встановленням еквівалентності атестатів і дипломів.


Якщо міжнародні угоди України встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то Коледж у своїй діяльності керується правилами міжнародних угод.
Представництво Коледжу у міжнародних зв'язках і зовнішньоекономічній діяльності здійснює директор Коледжу або уповноважена ним особа.

14. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОЛЕДЖУ

14.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу та ліквідації) здійснюється за рішенням Власника-Львівської обласної ради та наказів Засновника і Управління в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
14.2. Для проведення ліквідації Коледжу створюється ліквідаційна комісія, яка складає ліквідаційний баланс. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.
14.3.    З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його органу, який призначає ліквідаційну комісію.
Кредиторів та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, повідомляють про його ліквідацію в письмовій формі.
14.4.  Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
14.5. Колелдж вважається ліквідованим або реорганізованим після внесення відповідного запису у державний реєстр.
14.6. У разі реорганізації Коледжу його права й обов'язки переходять до правонаступників.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

15.1.   Зміни та доповнення до Статуту Коледжу вносяться за поданням педагогічної ради Коледжу загальними зборами трудового колективу.

 • Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому порядку, що і сам Статут.
 • Цей Статут запроваджується в дію з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Прийнятий загальними зборами трудового колективу Бориславського медичного коледжу

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку Бориславського медичного коледжу
навчального закладу І рівня вищої освіти
по підготовці молодших медичних спеціалістів
на 2012-2017 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Концепція спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції розвитку медичної освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», указів Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», «Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства»,  та розроблена на основі аналізу педагогічної роботи за попередні роки і практичної реалізації психолого-педагогічних ідей, висловлених викладачами і студентами в процесі діяльності коледжу, перехід на нову систему освіти, підвищення вимог до випускників – майбутніх національних кадрів щодо розширення їх світогляду, формування духовності, моральності, ставить перед колективом коледжу проблему пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.

      Вона охоплює всі сфери студентського життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість студента з його інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, формуванню цілісної та розвиненої особистості.
      У Концепції визначено методологічні й концептуальні основи розробки повної загальної та професійної освіти, що забезпечать його безперервність й наступність; розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності навчально-виховного комплексу, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.

 

Актуальність Концепції обумовлена:

 • сучасними вимогами до рівня якості у сфері медичної освіти;
 • динамічними змінами у вітчизняній охороні здоров'я та соціальними, економічними, етичними, правовими особливостями діяльності суб'єктів системи охорони здоров'я в Україні;
 • масштабністю і темпами перетворення у світі в області накопичення, передачі, використовування інформації з питань медичної науки і практики;
 • інтенсифікацією міжнародного співробітництва в сфері медичної освіти;
 • єдині системи оцінювання, обмін знаннями, створення інтерактивних мереж, мобільність студентів, викладачів і фахівців охорони здоров'я.

Метою Концепції, реалізація якої здійснюватиметься протягом 2012-2017 років, є створення правових, економічних і організаційних умов для підвищення якості загальної та медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-технічного і наукового потенціалу.

Завданнями реалізації Концепції є:
приведення загальної та медичної освіти - структури, змісту, термінів підготовки - у відповідність до міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб охорони здоров'я країни;
розширення співпраці коледжу з вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (основним чином медичного спрямування) та розвиток співпраці з навчальними закладами іноземних держав;
забезпечення необхідних для держави обсягів підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних навчальних і наукових розробок у коледжі;
удосконалення системи безперервного професійного розвитку фахівців;
підвищення ефективності використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

Три головні компоненти, які є основою діяльності коледжу:

1. Формування загальноосвітніх знань;
2. Моральне та духовне, етичне та естетичне виховання;
3. Формування професійних знань.

Основа діяльності коледжу:

· розвиток особистості студента;
· використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;
· навчити особу мислити креативно (розвивати інтелект);
· формувати моральні відносини;
· спонукати до зміцнення здоров’я.

Головними напрямами роботи коледжу у виконанні поставлених сучасних вимог підготовки молодших спеціалістів є:

 • гуманізація і гуманітаризація освіти, що закладає підвалини засвоєння студентом загальнолюдських цінностей, його вільного розвитку;
 • диференціація та індивідуалізація навчання за спеціальностями на основі стимулювання творчих здібностей, створення умов для самовираження особистості в процесі навчання;
 • демократизація навчально-виховного процесу, що передбачає участь самих студентів в організації життя коледжу;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу;
 • забезпечення якісного викладацького складу.

НАПРЯМИ  РОБОТИ

1. Гуманізація та гуманітаризація освіти на основі формування особистості, готової до співпраці, виховання духовності, становлення моральних орієнтирів, розвиток самостійного мислення, індивідуальних творчих здібностей студентів, формування емоційного компонента особистості, зокрема, розвиток і виховання таких рис як співчуття, доброта, справедливість, совість, сприймання краси, терпимість, розуміння радості того, хто поряд, почуття особистої гідності і залучення до сучасної інформаційної техніки, відродження трудової культури народу.

2. Диференціація та індивідуалізація навчання стосовно до обраної спеціальності.

     Обов’язковими на рівні вимог загальноосвітньої школи в процесі підготовки молодших медичних спеціалістів є вивчення таких дисциплін, як: українська мова та література, іноземні мови (англійська, німецька, французька за вибором студентів), зарубіжна література, історія, біологія, хімія, фізика, математика, інформатика, основи суспільних наук. Курси фізико-математичних дисциплін та хімії орієнтовані насамперед на навчання методом розв’язування задач як важливого фактора розвитку розумової діяльності студентів.
Курси історії, суспільних наук, біології вимагають вироблення в студентів навиків роботи з навчальним матеріалом, вміння порівнювати різноманітні об’єкти і поняття, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, відповідати на запитання логічного характеру.
Курси загально-спеціальних і профілюючих дисциплін включають великий обсяг фактичного матеріалу і орієнтовані на методи активного навчання, розвитку логічного і клінічного мислення, розв’язування ситуаційно-клінічних завдань, які зустрічаються у полі діяльності молодшого медпрацівника.
Індивідуалізації навчання сприяє введенню факультативів, які забезпечують кожному студентові широкі можливості для задоволення своїх запитів та інтересів, реалізації нахилів, творчих здібностей.
Форми навчання – здвоєні навчальні години, лекції, семінари, практичні заняття, складання заліків, екзаменів.

3. Демократизація навчального процесу.

     Основною метою сфери діяльності коледжу є формування особистості, яка усвідомлює власну гідність і визнає цінність гідності кожної людини, здатна і вміє реально оцінювати свої можливості, сильні і слабкі сторони, обирати мету і досягати її, оволодіння професією фельдшера, медсестри, акушерки. Цьому сприяє утвердження в групі доброзичливості, взаєморозуміння, організація консультацій і наставництва для допомоги студентам у розв’язанні навчальних і особистих проблем, розвиток і збереження зацікавленості до навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечується системою конкурсів, олімпіад, виставок-конкурсів творчих робіт та ін., організація «круглих столів» студентів, викладачів і батьків для досягнення повної довіри один до одного і вироблення конструктивних пропозицій, участь студентів у самоврядуванні, залучення їх до самостійної трудової, інтелектуальної діяльності, встановлення прямих регулярних контактів з подібними по профілю школами за рубежем, які мають багаті традиції.
Основним виховним завданням Бориславського медичного коледжу є:

 1. Формування свідомості національної інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх медсестер, фельдшерів, акушерок.
 2. Виховання майбутніх молодших медичних спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, інтелектуальної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури.
 3. Створення об’єктивних умов для розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (гурткова. культурно-просвітницька, суспільно-громадська, оздоровчо-спортивна та інша робота).
 4. Збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та створення нових національно-культурних традицій нашого краю, коледжу, розширенні культурно-творчих зв’язків з установами культури, розвиток здібностей студентів шляхом розвитку активної самосвідомості.
 5. Становлення чіткої громадянської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки, прагнення до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної само завершеності.
 6. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкоголю, наркотиків, куріння тютюну, викорінення шкідливих звичок.

     Основними складовими вихованості, загальної і професійної культури випускника мають стати:

 1. Професійна спрямованість і майстерність.
 2. Широкий світогляд і культурно-інтелектуальна ерудиція.
 3. Національна самосвідомість, демократизм, гуманізм, інтелігентність і моральна бездоганність.
 4. Гармонія раціонального і емоційного, етичного і естетичного.
 5. Дисциплінованість і організованість, ініціативність і акуратність в щоденній діяльності.
 6. Творче натхнення і оптимізм, підвищення вимогливості до себе, конкурентноздатність, розвинута потреба у самовдосконаленні, вміння систематично поглиблювати своє духовне багатство, зміцнювати фізичні сили й здоров’я.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


п/п

Зміст заходів

Термін
Виконання

Відповідальні  
за виконання

1.

Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних методик навчання, формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер, фельдшерів, акушерок  у контексті європейського виміру якості, що передбачає:
- інтеграцію навчальної роботи викладача та студента;
- формування та розвиток художньо-естетичних ціннісних орієнтацій студентів у процесі їх професійної підготовки;
- формування творчої особистості студента;
- формування корпоративної культури сучасного медичного працівника в умовах демократичного суспільства.

Постійно

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
викладачі.

2.

Моніторинг навчально-виховної діяльності.

Постійно

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
Ю.О. Журавчак,
О.Я.Хемич,
Г.В.Шидловська.

3.

Забезпечення подальшого впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації навчального процесу з урахуванням традицій вітчизняної медичної школи та процесу інтеграції національної вищої освіти до європейського освітнього простору.

Постійно

М.Я.Бабич,
викладачі.

4.

Забезпечення виконання планів цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів I рівня акредитації.

Постійно

І.В.Пітула,
С.М.Савчин

5.

Забезпечення надання випускникам коледжу, які навчались за державним замовленням, першого робочого місця, виплати їм одноразової адресної грошової допомоги, створення належних умов праці та проживання.

Постійно

І.В.Пітула,
О.А. Швець,
О. О. Чопик.

6.

Посилення ролі органів студентського та громадського самоврядування, активізація участі працедавців, громадських організацій у навчально-виховній, науково-методичній діяльності, працевлаштуванні студентів.

Постійно

Г.В.Шидловська.

7.

Індивідуальні, групові, колективні форми навчально-виховного процесу організовувати таким чином, щоб поглиблювати знання з теорії та проблем навчання і виховання:

 • Опановування методологічними та теоретичними основами відповідної галузі науки;
 • Досконало оволодівати методикою викладання дисциплін;
 • Підвищувати рівень загальної культури;
 • Вивчати і використовувати в практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду, стимулювати новаторські пошуки педагогів.

Постійно

М.Я.Бабич,
голови ЦК,
викладачі.

8.

Об’єднати викладачів навколо головної мети: розвитку творчої активності педагога та студента, реалізація положень Болонської декларації в системі підготовки молодих медичних спеціалістів.

2012р.

М.Я.Бабич,
голови ЦК.

9.

Метою роботи ЦК вважати: створення умов для саморозвитку, самозбагачення, самоактуалізації і самореалізації викладачів.

Постійно

О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
голови ЦК.

10.

Вважати пріоритетною сферою у роботі із студентами розвиток особистості, навчити студента шукати знання і вміння його використовувати у своїй діяльності, поєднуючи чотири стрижневі поняття: «навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити в умовах трансформації українського суспільства»

Постійно.

Викладачі.

11.

Здійснювати поступовий перехід до нової моделі навчального закладу, змістом якого є взаємини «рівний-рівному», щоб і викладач, і студент самостійно здійснювали пошук і знаходили раціональні форми навчання, які б допомагали викладачу вдосконалювати свою професійну компетентність, а студентові – намагатися самостійно ліквідовувати прогалини в знаннях.

2012-2017р.

Викладачі.

12.

Участь викладачів у наукових конференціях.

Постійно.

М.Я.Бабич,
викладачі.

13.

Впроваджувати в практику один раз в семестр відкриті засідання старостату, з участю усіх студентів академгруп, під керівництвом завідуючих відділеннями.

Постійно.

Ю.О. Журавчак,
О.Я.Хемич,
Г.В.Шидловська.

14.

Поновити договори про проведення виробничої та переддипломної практики з лікувально-профілактичними установами.

2012-2017рр.

О.А.Швець.

15.

Розширити навчально-виробничий комплекс доклінічної практики студентів на базі гуртожитку коледжу.

2012-2017рр.

І.В.Пітула,
О.А.Швець

16.

Вивчати та ввести в дію нові навчальні плани підготовки фельдшерів, акушерок та медичних сестер у відповідності до нових Державних стандартів освіти.

Протягом 2012-2017рр.

О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
Ю.О.Журавчак,
О.Я.Хемич,
О.А.Швець.

17.

Завідуючим новоствореними кабінетами на базі гуртожитку, скласти паспорти кабінетів, та затвердити їх в заступника директора з навчальної  роботи

Протягом 2012-2017рр.

Зав. кабінетами

18.

Всім зав. кабінетами і лабораторіями поновити паспорти кабінетів, внести до них перелік обладнання, муляжі, інвентар, придбаний за останні два роки.

Протягом 2012-2017рр.

Зав. кабінетами

19.

Проводити постійне збільшення числа сучасних комп’ютерів, програмне забезпечення навчального матеріалу, впровадження навчальних, контролюючих та тестових програм із клінічних дисциплін, створення видавництва «Коледжна книга».

Протягом 2012-2017рр.

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
голови ЦК.

20.

Створити на основі навчальної бази навчальний фельдшерсько-акушерський пункт.

2012-2014рр.

Дирекція.

21.

Переглянути перелік найуживаніших практичних маніпуляцій по кожній спеціальності та поповнити кабінети і лабораторії необхідними сучасними муляжами, фантомами, предметами догляду, приладами для якісного проведення практичних і лабораторних занять.

2012-2017рр.

О.Я. Швець,
зав.кабінетами і лабораторіями

22.

Налагодити зв'язок із Львівським медичним університетом:
а) залучати студентів-гуртківців до науково-практичних конференцій, які проводяться на базі Львівського медичного університету;
б) рецензувати навчальні посібники, підручники, методичні розробки, фондові лекції, підготовлені викладачами коледжу на відповідних кафедрах Львівського медичного університету;
в) брати участь у наукових конференціях.

 

2012-2017рр.

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
О.Я. Швець.

23

Налагодити співпрацю з Київським національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця.

2012-2017рр.

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
О.Я. Швець.

24.

Залучати викладачів з числа професорського складу Львівського державного медичного університету, Дрогобицького педагогічного університету до читання лекцій, участі у науково-теоретичних конференціях, які проводяться на базі нашого коледжу.

Постійно.

І.В.Пітула,
М.Я.Бабич.

25.

Постійно поновлювати WEBсторінку коледжу, популяризувати коледж через Інтернет, залучати до висвітлення роботи коледжу органи студентського самоврядування.

2012–2017 рр.

Інженер-програміст,
Г. В. Шидловська.

26.

Провести реорганізацію кабінетів і лабораторій, створивши блоки загальноосвітніх, гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних і професійно-орієнтованих та клінічних дисциплін.

2012-2017рр.

Дирекція.

27.

Підготувати і подати до друку нове видання  підручника «Невідкладні стани в педіатрії»

2013рр.

І.В.Пітула,
Р.І.Поцюрко

28.

Підготувати та подати до друку   «Основи права та законодавства в охороні здоров’я в таблицях та схемах»

2013р.

В.М.Мацько

29.

Підготувати та подати до друку   посібник «Алгоритми з хімії»

2013р.

Л. Й. Яремчук

30.

Працювати над створенням навчальних підручників, посібників, програм, наукових статей.

Постійно.

М.Я.Бабич,
викладачі.

31.

Співпрацювати в висвітленні роботи коледжу з видавництвом Українського лікарського товариства, місцевими ЗМІ з метою формування позитивного іміджу коледжу.

Постійно.

Р.І.Поцюрко,
М.Я.Бабич,
викладачі.

32.

Викладачам коледжу працювати над поповненням кабінетів, лабораторій, бібліотеки коледжу, фондовими лекціями. Щорічно кожен викладач коледжу повинен підготувати не менше як 5 фондових лекцій.

Протягом 2012-2017рр.

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
голови ЦК.

33.

Щорічно удосконалювати систему внутрішньоколеджного контролю, проводити не менше як 20 директорських контрольних робіт з детальним аналізом та відповідним розпорядженням по коледжу.

Постійно

О.Я.Соловей
Ю.О.Журавчак
О.А.Швець

34.

Проводити внутрішньоколеджну атестацію роботи кабінетів, лабораторій та кожного викладача коледжу по якісному забезпеченню навчання студентів.

Кожного року

Дирекція

35.

Працювати над виявленням, вивченням та впровадженням передового педагогічного досвіду.

Згідно графіку.

М.Я.Бабич,
голови ЦК.

36.

Поступово залучати студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії; організувати випуск збірки кращих студентських науково-дослідних робіт; постійно проводити роботу з обдарованими студентами;
організовувати проведення Днів науки, наукових студентських заходів у коледжі.

Постійно

Дирекція,
викладачі

37.

Організовувати участь студентів в обласних, регіональних, університетських, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;

Постійно

І.В.Пітула,
О.Я.Соловей, М.Я.Бабич,
О.Я. Швець.

38.

Підтримка молодих викладачів, сприяння їх науковому зростанню через навчання в магістратурі та аспірантурі.

Постійно

Дирекція

ВИХОВНА  РОБОТА
Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу.
Тому мета сучасного освітнього процесу в коледжі - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.
Виховання студентів реалізується у процесі організації:

 • навчально-виховної діяльності;
 • позааудиторної роботи;
 • виховної роботи в студентському гуртожитку;
 • роботи органів студентського самоврядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.
Основні принципи виховання:
Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх народностей, які проживають в Україні.
Принцип культуровідповідності. Студент і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така проблематизація моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку студента, умовою засвоєння ним загальнокультурних надбань.
Принцип цілісності. Виховання організовується як системний педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу.
Акмеологічний принцип. Педагог будує виховний процес так, щоб студент засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи втілюються у відповідних результатах — міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, соціально значущих задумів; формування умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх учинків; здатності свідомо приймати рішення.
Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої позиції.
Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості. Педагог зосереджує свою увагу на особі студента, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливості, стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвого вибору.
Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості.
Виховна робота в медичному коледжі планується згідно таких розділів:
І. Виховання національної свідомості, любові до України, рідної мови, історії, народних звичаїв, традицій.
ІІ. Виховання любові до професії медпрацівника, доброти, гуманізму, професійна спрямованість.
ІІІ. Естетичне, етичне виховання студентів.
ІV. Морально-правове виховання.
V. Трудове, екологічне виховання.
VІ. Робота з батьками.

І розділ.

Виховання національної свідомості, любові до України, рідної
мови, історії, народних звичаїв, традицій українського народу

МЕТА: Виховати свідомого громадянина, патріота, який любив би Україну, поважав звичаї і традиції українського народу, вивчав історію краю, сприяв становленню й утвердженню України як правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти незалежність Батьківщини, примножувати духовні скарби своєї нації.

№ п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Ознайомлення студентів з Статутом коледжу, внутрішнім розпорядком, правилами поведінки, правами та обов’язками згідно Закону України „Про освіту”

Вересень, 1-4 курси

Дирекція

2.

Проведення урочистих лінійок посвячення у студенти та вручення дипломів випускникам

Серпень, лютий, липень

Дирекція

3.

Організація роботи музею народного побуту та історії коледжу, поповнення його експонатів предметами народного побуту

Протягом навчального року

Зав.музеєм

4.

Організовувати зустрічі  з політиками, депутатами, поетами, художниками та іншими відомими людьми м.Борислава

Постійно

Дирекція

5.

Організовувати зустрічі дирекції коледжу зі студентами, що проживають в гуртожитку, знайомити студентів з „Правами і обов’язками мешканців гуртожитку”

Вересень

Дирекція

6.

Брати участь у міському конкурсі патріотичної стройової пісні, факельному поході до могили воїнам УПА, у покладанні квітів до могили С.Бандері, С.Коваліва, у конкурсах читців поезії Т.Шевченка

Згідно плану

Дирекція, кер.груп

7.

Проводити  тематичні групові години з поточних подій в Україні, ролі України в сучасному світі, які своїм змістом виховують почуття відповідальності за долю держави

Постійно

Керівники груп

8.

Організовувати і проводити студентські круглі столи, прес-конференції з найбільш важливих подій у країні і за кордоном.

Постійно

Керівники груп

9.

Проводити в групах огляд преси з питань реалізації економічних і політичних реформ в Україні

Постійно

Керівники груп

10.

Проводити тематичні уроки Знань у групах І-4 курсів

Вересень

Керівники груп

11.

Організовувати урочисте святкування річниці утворення ЗУНР та Дня Соборності України, Дня українського війська, Дня рідної мови, уроки пам’яті героїв Крут

01.11 та 22.01

Дирекція

12.

Організовувати святкування Дня працівників освіти та медичних працівників

01.10 та 16.06

Дирекція

13.

Організовувати конкурси колядок та щедрівок, Різдвяних вертепів з студентами І-ІІ курсів

Грудень

Шидловська  Г.В.

14.

Проводити літературні вечори:
„Нам треба голосу Тараса”, „Дочка Прометея”, „Я син народу, що вгору йде”

Вересень, лютий, березень

Викладачі укр.мови та літератури

15.

Організація виставок писанок, крашанок, пасок; проведення виховних заходів до Великодніх свят

Згідно календаря

Керівники груп, дирекція

16.

Здійснювати екскурсії до музеїв Львова, туристичні мандрівки:
„Історико-архітектурний Львів”,
„Цілющі джерела Східниці, Трускавця”,
„Музей-садиба Івана Франка”,
„Козацькі могили”,
„Музей дерев’яної архітектури та побуту”,
„Музей Івана Біласа”
„До Національного заповідника Давній Галич”
„Тустань”,
Храми та монастирі рідного краю.

Згідно календаря

Керівники груп

17.

Проводити театралізовані вистави „Стежками народних звичаїв та обрядів” (свято Андрія, Миколая)

Грудень

Керівники груп

18.

Проводити   літературно-музичні вечори, присвячені творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса та інших українських письменників

Згідно календаря

Викладачі, керівники груп

19.

Організовувати читацькі конференції по вивченню творчості письменників-краян: І.Гнатюка, І.Сеник, М.Дум’яка, В.Титикайла та інших

Згідно календаря

Бібліотекарі

20.

Проводити виховні години на тему: „Символіка України”

Постійно

Керівники груп

21.

Проводити виховні години на тему:
„Україна – демократія і незалежність”,
„Місто, в якому ми живемо”,
„Лікарські рослини Прикарпаття”,
„Український національний одяг”,
„Вишивана сорочка”,
„День пам’яті В.Стуса”,
„Олег Ольжич – український поет, видатний діяч ОУН”,
„Симон Петлюра – головний отаман і голова Директорії УНР”,
„Відомі українські лікарі”,
„Гетьмани української держави”,
"Видатні українські діячі культури і мистецтва рідного краю",
"Толерантність – моральний імператив сьогодення. ”
"Інтеграція України в сучасному світі",
"Соборність і злагода – умови процвітання України".

Згідно календаря

Керівники груп

22.

Проводити диспути на теми:
"Що означає бути патріотом?",
"Я і соціум: проблеми самореалізації",
"Захист Вітчизни — обов'язок громадянина",

Згідно календаря

Керівники груп

23.

Проводити дебати: "Право на приватне життя", "Що ми можемо зробити для того, щоб наше життя було яскравим і незабутнім".

Постійно

Керівники груп

24.

Організовувати зустрічі з воїнами УПА, учасниками збройних змагань

Постійно

Дирекція

25

Зустріч з народними умільцями краю

Згідно з календаря

Керівники груп

26.

Організовувати зустрічі з представниками громадських патріотичних, молодіжних, волонтерських, благодійних організацій.

Постійно

Дирекція

27.

Залучати до співпраці в царині національно-патріотичного виховання владну та духовну еліту міста.

Постійно

Дирекція

28.

Продовжувати співпрацю з навчальними закладами республіки Польща у м.Польковіце у рамках Болонського процесу

Постійно

Дирекція

ІІ розділ.

Виховання любові до професії медичного працівника, доброти,
милосердя, гуманізму. Професійна спрямованість

МЕТА: виховувати грамотного, конкурентноспроможного, висококваліфікованого медичного працівника, який поєднував би моральну чистоту, духовне багатство і фізичну досконалість, був би добрим, чуйним, милосердним.


№ п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Проводити професійні конкурси на І-ІV курсах „Кращий за фахом”

Квітень

О.А.Швець

2.

Святкувати  Всесвітній День здоров’я

Квітень

Керівник фізвиховання

3.

Залучати студентів до роботи клубу  „Милосердя”, надавати допомогу дітям сиротинця, школи-інтернату м.Борислава

Постійно

Керівники груп

4.

Проводити екскурсії на ФАПи, в музей історії медицини у м.Львові, музей патанатомії Львівського медуніверситету

Протягом року

Керівники груп

5.

Організовувати огляд журналів, газет медичного напрямку. На пресінформуваннях висвітлювати новинки медицини в Україні і за кордоном

Постійно

Керівники груп

6.

Проводити зустрічі з лікарями: наркологом, акушер-гінекологом, венерологом та іншими

Постійно

Керівники груп, вихователь гуртожитку

7.

Організовувати святкування Дня медичного працівника, вшанування відомих лікарів, медсестер, фельдшерів, пропаганда їх досвіду роботи серед студентів коледжу

Згідно календаря

Дирекція, керівники груп

8.

Організовувати перегляд відеофільмів:
„Наркоманія і пияцтво”, „Німий крик”, „Здоровий спосіб життя”, „СНІД”

Постійно

Дирекція

9.

Організовувати студентські конференції з обговоренням проблем медицини; питань медсестринства; питань етики і деонтології медичного працівника

Постійно

Керівники груп

10.

Проводити бесіди, дискусії, ситуаційно-рольові ігри, інтелектуальні аукціони на теми:
- Як я уявляю свою майбутню професію медпрацівника.
-Професійна етика  медичного працівника.
-Історія розвитку медицини.
-Моя майбутня професія.
-Виховання гуманістичних рис характеру медпрацівника.
-Медична деонтологія в роботі медсестри.
-Деонтологія в педіатрії.
-Зовнішній вигляд медсестри в лікувальному закладі.
-Деонтологічні аспекти і етика у практиці фельдшера.
-Питання деонтології у акушерстві і гінекології.
- Коли робота приносить радість.
- Як бути затребуваним у своїй професії.
-Відношення медичних працівників до проблем здоров’я.
Провести виховні години:
-„Людина, яка здивувала світ” (Мати Тереза).
-"Перший доктор медицини – Юрій Дрогобич”.
-„Витоки української медицини”.
-„Історія медсестринства України”.
-„Всесвітній День медсестринства”.
-„Фітотерапія Наталії Зубицької”.
-"Милосердя в нашому житті".

Постійно

Дирекція, керівники груп

11.

Вивчати стан підготовки випускників коледжу на робочих місцях в якості медсестри, фельдшера, акушерки у м.Бориславі, Дрогобичі та інших містах області

Постійно

Дирекція

12.

Випускати коледжну газету „Молодий медик”

Постійно

Дирекція

13.

Проводити науково-теоретичну студентську конференцію, присвячену Дню медсестринства.

Згідно графіку

Зав.відділенням
Спеціальності „Сестринська справа”

ІІІ розділ.

Естетичне, етичне виховання студентів


п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Залучати студентів до роботи гуртків художньої самодіяльності, клубів за інтересами

Постійно І-ІV курси

Керівники груп

2.

Організовувати екскурсії на перегляд фільмів, театральних вистав, художніх виставок

Постійно І-ІV курси

Керівники груп

3.

Проводити концерти, звітні вечори художньої  самодіяльності, конкурси поезії, виставки художньої творчості, писанок

Постійно І-ІV курси

Керівники груп

4.

Організовувати святкування Дня студента. Проводити розважальний конкурс «Міс коледжу»

Листопад

Дирекція, студрада

5.

Проводити виставку науково-технічної творчості студентів та викладачів коледжу

Квітень

Методист

6.

Проводити  вечори до Дня студента і Дня Св.Валентина „Це прекрасне почуття – кохання”

Згідно календаря

Керівники груп

7.

Організувати роботу клубу „Берегиня”, виносити на засідання клубу питання естетичного та етичного напрямку

Постійно,

Вихователі, гуртожиток

8.

Провести цикл заходів з народознавства:

 1. Без калини нема України
 2. З історії українського народного одягу
 3. Чим хата багата,  тим і рада
 4. Народний етикет
 5. Секрет української народної кухні
 6. Я візьму той рушник…

 

 

9.

Проводити виховні години на тему:

 1. Кілька приписів ґречної поведінки
 2. Етика мобільного спілкування
 3. Чи вмієте ви слухати?
 4. Мовний етикет. Заговори, щоб я тебе побачив
 5. Правила спілкування
 6. Основні правила бесіди
 7. За Різдвяним столом
 8. Культура поведінки медичного працівника
 9. Основні риси медпрацівників

Постійно
І-ІVкурси

Кер.груп

10.

Проводити диспути:

 1. Моральні основи взаємин юнаків і дівчат. Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною
 2. Чи може людина бути творцем свого щастя
 3. Милосердя в нашому житті
 4. Від культури особистості до культури нації
 5. Вихованість, культура, інтелігентність

Постійно
І-ІVкурси

Кер.груп

ІV розділ.

Виховувати правову відповідальність шляхом ознайомлення з законами України, виховувати морально стійких, законопослушних спеціалістів,
гідних громадян України

№ п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Організовувати роботу Ради з профілактики правопорушень, проводити роботу по попередженню правопорушень серед молоді

Постійно І-ІV курси

Голова Ради

2.

Активно співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, юстиції, прокуратури. Організовувати зустрічі, вечори питань і відповідей

Постійно І-ІV курси

Голова Ради

3.

Проводити студентські науково-практичні конференції:

 1. Соціальний захист і профілактика правопорушень серед неповнолітніх
 2. Конституція України. Проблеми і завдання правового виховання молоді.

Постійно
ІІІ-ІV курси

Викладач права

4.

Проводити лекцію на тему:
„Юридична відповідальність медичних працівників згідно кримінального кодексу України”

Згідно графіку

Викладачі права

5.

Проводити диспути:

 1. Право і демократія.
 2. Чи варто завжди дотримуватись букви закону.
 3. Права і обов’язки молодого спеціаліста.
 4. Моральні аспекти професії медпрацівника.
 5. Норми поведінки громадянина України.

Постійно І-ІV курси

Кер.груп

6.

Проводити бесіди:

 1. Чесність, справедливість, моральна чистота студента.
 2. Етика майбутнього сім’янина.
 3. Благородність і інтелігентність людської душі.
 4. Підготовка молоді до сімейного життя.
 5. Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України.
 6. Без правової культури немає правової держави.

Постійно І-ІV курси

Кер.груп

7.

Проводити тижні правових знань.

Протягом навчального року

Викладачі права

8.

Інформувати студентів про закони, які приймає Верховна Рада України. Оформити „Куточки правових знань” і періодично їх оновлювати.

Постійно І-ІV курси

Кер.груп, викладач
права

9.

Провести диспути:

 1. За законом честі
 2. Морально-правові аспекти взаємин юнацтва
 3. Якими  ми є і якими повинні бути

Жовтень, травень,
І-ІV курси

Кер.груп

10.

Оформити стенди з інформацією про права і обов’язки органів студентського самоврядування в коледжі та гуртожитку

Протягом навчального року

Дирекція, вихователь гуртожитку

 

V розділ.

Трудове, екологічне виховання

№ п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Залучати студентів до роботи органів студентського самоврядування, самообслуговування

Постійно

Дирекція, кер.груп

2.

Організовувати „Зелені толоки”, ремонт твердого і м’якого інвентаря силами студентів, озеленення території коледжу і гуртожитку

Постійно

Дирекція

3.

Охопити всіх студентів груп виховними дорученнями з метою залучення їх до активної навчальної і громадянської діяльності. Організувати студентське самоврядування

Вересень

Кер.груп

4.

Проводити тематичні заходи до Міжнародного Дня захисту довкілля.

05.06.
І-ІV курси

Дирекція

5.

Організовувати конференції:

 1. Карпати – зелена казка України
 2. Глобальні екологічні проблеми людства
 3. Екологічна ситуація та екологічно-економічна політика в умовах розбудови незалежної України
 4. Охорона довкілля – спасіння людства

Згідно плану

Кер.груп

6.

Провести тематичні вечори:

 1. Земля – мати наша
 2. Печальне відлуння Чорнобиля

Згідно плану

Кер.груп

7.

Провести виховні години на тему:

 1. Що ми залишимо нащадкам?"
 2. Екологічне маркування товарів
 3. Рослини лікують
 4. Злочин проти природи: відеофільми, відеоролики, комп'ютерні презентації тощо

Згідно плану

Кер.груп

8.

Організовувати екскурсії під девізом: „Вивчаємо рідний край”

Згідно плану
І-ІV курси

Кер.груп

9.

Організовувати „День українського спортовця”

Листопад,
І-ІV курси

Керівник фізвиховання

10.

Організовувати екологічні походи під гаслами «За життя без сміття», "Посади дерево", "Річці — чистий берег", "Екологічний об'єкт — наша вулиця".

Згідно плану
І-ІV курси

Кер.груп

В коледжі використовуються такі форм роботи: диспут, брифінг, відверта розмова, конкурс, ділова зустріч, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, дебати, похід, екскурсія, експедиція (фольклорна, краєзнавча та інші), вечір (поезії, пам 'яті та інші), круглий стіл, прес-конференція, презентація-захист, інтернет-форум, відкрита кафедра, тематичний діалог, конкурс творчих робіт, волонтерський рух, вікторина, інтелектуальна гра тощо.

VІ розділ

Робота з батьками

№ п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідаль-
ний

1.

Керівникам груп планувати і здійснювати роботу з батьками. Інформувати їх про стан дисципліни та успішності студентів

Постійно

Кер.груп

2.

Проводити загальноколеджні та групові батьківські збори.

2 рази на рік

Дирекція

3.

Організувати лекторій для батьків, проводити цикл лекцій та бесід:

 1. Сім’я і українські виховні традиції
 2. Особливості моралі української родини
 3. Сім’я – головний осередок виховання дитини
 4. Сімейні традиції, їх роль у вихованні дитини
 5. Міцна сім’я – міцна держава

Постійно

Кер.груп

4.

Залучати батьків до участі у загальноколеджних, групових, позаурочних заходах, творчих зустрічах

Постійно

Кер.груп

5.

Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам студентів, здійснювати індивідуальний підхід до студентських сімей.

Постійно

Дирекція, кер.груп

Розвиток навчально-матеріальної бази


п/п

 

Термін виконання

Відповідальний

1.

На виконання державної програми з енергозбереження:

 

 

1.1.

Провести повну заміну енерговитрат них старих батарей та труб в гуртожитку на енергоощадні.

До 01.01.13р.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер,
зав. гуртожитку

1.2.

Підтримувати систему опалювання в технічно справному стані:
- замінити труби, що забилися, і радіатори;
- усунути повітряні пробки в системі опалювання

Постійно

Директор, заст.директора з АГЧ,
зав. гуртожитку

1.4.

Провести в студентському гуртожитку перехід на автономне опалення.

До 01.01.14р.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер

1.5.

Проводити заміну дверей в гуртожитку коледжу житлових і навчальних кімнатах та сходових клітках.

Протягом 2012-2017 рр.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер

1.6.

Проводити утеплення вікон та вхідних дверей, які ще не підлягають заміні, з використанням матеріалів, виготовлених по нових технологіях

Осінньо-зимовий період, щорічно

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер, зав.гуртожитком

1.7.

Проводити вчасно повірку вимірювальних приладів для використання води, електроенергії, тепла

Постійно

Заст.директора з АГЧ, зав.гуртожитком

1.8.

Встановлення понижаючих трансформаторів струму для освітлення в нічний час коридорів та сходових кліток

01.01.13р.

Заст.директора з АГЧ, зав.гуртожитком

1.9.

Привести об'єми споживання теплової енергії відповідно до “Норм витрат електричної і теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України”.

Постійног

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер,
зав. гуртожитку

2.

Розширювати кількість кабінетів навчальної практики на базі гуртожитку шляхом виселення орендарів з гуртожитку.

Щорічно

Директор, заст.директора з АГЧ зав.гуртожитком

3.

Проводити  поточний ремонт  житлових приміщень студентського гуртожитку.
Запланувати капітальний ремонт гуртожитку.

 Постійно

 

До 01.01.14р.

Директор, заст.директора з АГЧ, зав.гуртожитком

4.

Зробити на базі гуртожитку демонстраційний ФАП.

До 01.01.13р.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер

5.

Провести ремонт навчальних кабінетів, обладнаних на базі ЦМЛ м.Борислава

2012-2014 рр.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер

6.

Поновлювати бібліотечний фонд сучасною навчальною літературою

Постійно

Директор, зав.бібліотекою, гол.бухгалтер

7.

Поновлювати кількість комп’ютерів, придбати сучасні сканери, проектори, екрани.

До 01.01.2013р.

Директор, інженер-програміст,
гол.бухгалтер

8.

Поновлювати навчальні кабінети сучасними муляжами, предметами догляду за хворими, медичним інструментарієм

Постійно

Директор, гол.бухгалтер, зав.кабінетами

9.

Створити на базі приміщення гуртожитку конференц-зал, оснащений найсучаснішими технологіями демонстрації презентацій та Інтернет спілкування

До 2013 р.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер

10.

Проводити заміну зіпсованих електроплит

За вимогою

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер, зав.гуртожитком

11.

Поновлювати твердий і м’який інвентар

При потребі

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер, зав.гуртожитком

12.

Огородити гуртожиток металічним парканом

До 2014 р.

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер, зав.гуртожитком

13.

Проводити благоустрій території коледжу і гуртожитку

Постійно

Директор, заст.директора з АГЧ, гол.бухгалтер, зав.гуртожитком

Соціальна  програма


п/п

 

Термін виконання

Відповідальний

1.

Втілювати в життя основні положення державної програми «Студентський гуртожиток», спрямовану на поліпшення умов для навчання та проживання студентської молоді згідно Указу Президента від 04.07.2005 р.  № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення  функціонування та розвитку освіти в Україні»

2012-2017 р.р.

Дирекція

2.

Поповнювати навчальну базу та передбачати у кошторисі коледжу кошти на придбання навчальних посібників, поповнення книжкового фонду бібліотеки коледжу і гуртожитку

2012-2017 р.р.

Бухгалтер, бібліотекарі

3.

Провести поточний ремонт з заміною дверей, батарей, лінолеуму

2012-2017 р.р.

Директор, заст.директора з АГЧ

4.

Провести заміну зіпсованих електроплит.

Щорічно

Левчак Р.Ю.
Мацько В.М.

5.

Поновити твердий та м’який інвентар гуртожитку за заявкою завідуючого гуртожитком

щорічно

Левчак Р.Ю.
Мацько В.М.

6.

Провести благоустрій на території гуртожитку

2012-2017 р.р.

Левчак Р.Ю.
Мацько В.М.

7.

Щорічно оздоровлювати працівників коледжу та студентів у літній період шляхом виділення путівок у санаторії, будинки відпочинку, виділити  кошти на дієтичне харчування

2012-2017 рр.

Голова профкому, гол.бухгалтер

8.

Організовувати медичне обслуговування студентів які перебувають на диспансерному обліку, залучати їх до занять лікувальної фізкультури та проведення протирецедивного лікування

2012-2017 рр.

Зав.медпунктом, зав.відділеннями

9.

Забезпечити усіх студентів-сиріт та напівсиріт безкоштовними обідами, пільговою оплатою за проживання в гуртожитку, виплачувати кошти на придбання студентам-сиротам одягу, зошитів та навчальної літератури

2012-2017 рр.

Шидловська Г.В., гол.бухгалтер

10.

Забезпечити підключення студентів гуртожитку до мережі Інтернет.

2012р.

Мацько В. М.
Інженер-програміст

11.

Забезпечити розвиток в коледжі стипендійних  програм Верховної Ради України, Чорновола...

2012-2017 рр.

Шидловська Г.В.

12.

Стимулювання соціальних ініціатив студентів.

2012-2017 рр.

Шидловська Г.В.

Кадрове забезпечення

1.

Скласти план підвищення кваліфікації викладачів на 2012-2017 роки

до 10.02.2012р.

Бабич М.Я.

2.

Створити  резерв кадрів на посаду директора, заступника директора з навчальної роботи, заступника директора з гуманітарної освіти і виховання, головного бухгалтера, зав.практичкою, зав.відділенням, на заміну викладачів-пенсіонерів

до 10.02.2006 р.

Директор

3.

Доукомплектувати штатну посаду викладача очних хвороб

до 10.02.2006 р.

Директор

4.

Впорядковувати особові справи викладачів та працівників коледжу, які будуть прийняті на роботу

постійно

інспектор відділу кадрів

5.

Практикувати прийом на роботу викладачів і працівників коледжу на конкурсній основі і контрактній формі

постійно

Директор

6.

Практикувати прийом звітів від викладачів за педагогічну діяльність перед відходом їх на літні канікули

постійно

комісія по прийому звітів

План підвищення кваліфікації викладачів


п/п

Назва циклової комісії

2012-2013 н.р.

2013-20014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

 

 

ФПК

Стаж.

ФПК

Стаж.

ФПК

Стаж.

ФПК

Стаж.

ФПК

Стаж.

1.

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

1

-

3

-

1

-

1

-

1

-

2.

Циклова комісія фундаментальних і професійно орієнтованих  дисциплін

3

-

1

-

2

-

2

-

1

-

3.

Циклова комісія терапевтичних дисциплін

4

1

4

1

3

1

2

1

4

2

4.

Циклова комісія хірургічних дисциплін

2

1

3

-

3

1

2

1

3

2

5.

Циклова комісія гуманітарних і загальноосвітніх  дисциплін

4

-

4

-

3

-

3

-

5

-

6.

Циклова комісія акушерсько-педіатричних дисциплін

2

-

1

-

4

1

2

-

4

1

7.

Циклова комісія викладачів фізвиховання

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

План прийому студентів

Назва спеціальностей

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

 

 

всьо
го

ден
не

ве
чір.

з-ч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

з-ч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

з-ч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

з-ч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

з-ч.

1.

5.12010101
«Лікувальна справа»
(з них на базі 9 класів)

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

2.

5.12010102
«Сестринська справа»
(з них на базі 9 класів)

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

3.

5.11010105
«Акушерська справа»
(з них на базі 11 класів)

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

 

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

План випуску спеціалістів

Назва спеціальностей

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

 

 

всьо
го

ден
не

ве
чір.

заоч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

заоч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

заоч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

заоч.

всьо
го

ден
не

ве
чір.

заоч.

1.

5.12010101
«Лікувальна справа»
(з них на базі 9 класів)

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

60

60

-

-

2.

5.12010102
«Сестринська справа»
(з них на базі 9 класів)

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

90

90

-

-

3.

5.11010105
«Акушерська справа»
(з них на базі 11 класів)

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

 

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

180

180

-

-

 

Примітка: Щорічно готувати не менше, як 25%  студентів за цільовими замовленнями з наступним скеруванням їх на роботу на ФАПи. Протягом 2012-2017р.р. направити на ФАПи не менше 50 випускників за цільовим скеруванням

ПЛАН
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
Бориславського медичного коледжу  на 2012-2016 роки
(підготовка молодших медичних спеціалістів за рахунок обласного бюджету)

Установа охорони здоров’я

2012

2013

2014

2015

2016

В-го

Ф

А

М

Ф

А

М

Ф

А

М

Ф

А

М

Ф

А

М

1.

Бориславська  ЦМЛ

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

14

2.

Трускавецька МЛ

-

-

1

1

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

8

3.

Дрогобицька ЦРЛ

1

1

1

1

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

4.

Сколівська ЦРЛ

1

1

1

1

1

2

1

-

1

1

1

2

1

1

2

17

5.

Стрийська ЦРЛ

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

17

6.

Стрийська МЛ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

7

7.

Миколаївська ЦРЛ

1

1

2

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

2

21

8.

Золочівська ЦРЛ

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

20

9.

Турківська ЦРЛ

1

-

2

1

-

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

17

10.

Жидачівська ЦРЛ

1

-

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

18

11.

Пустомитівська ЦРЛ

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

-

2

1

1

2

19

12.

Обласний фтізіопульмонологічний центр

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

10

13.

Обласний наркологічний диспансер

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

10

14.

Обласна психіатрична лікарня

-

-

3

-

-

2

-

-

3

-

-

2

-

-

2

12

15.

Буська ЦРЛ

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

2

17

16.

Кам’янко-Бузька ЦРЛ

1

-

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

17

17.

Червоноградська МЛ

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

19

18.

Сокальська ЦРЛ

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

19

19.

Яворівська ЦРЛ

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

20

20.

Жовківська ЦРЛ

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

19

21.

Радехівська ЦРЛ

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

-

2

18

22.

Бродівська ЦРЛ

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

-

1

18

23.

На навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

7

-

5

8

-

5

5

-

5

8

-

5

8

-

5

61

24.

Самостійне працевлаштування

16

1

3

14

-

-

12

-

-

12

-

-

14

-

-

72

 

РАЗОМ:

40

15

40

40

15

40

40

15

40

40

15

45

40

15

45

485

Положення
про організацію навчального процесу
в Бориславському медичному коледжі

1. Загальні положення

1.1. Навчальний процес у Бориславському коледжі  — це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.
Мова навчання визначається Конституцією України, Законом України "Про мови в Україні", Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні» та ін.
Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузі медицини та організації праці в умовах ринкової економіки.
1.2.     Зміст освіти — це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.
Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, освітньо-кваліфікаційною характеристикою, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та вищого навчального закладу і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.
Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним, нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового товариства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців.
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.
Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.
Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти.

2. Нормативно-правова база організації навчального процесу

2.1. Організація навчального процесу у Бориславському медичному коледжі базується на Законі України «Про  освіту», Законі України «Про вищу освіту», Указі Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», державних стандартах освіти, Положенні про організацію навчального процесу в коледжі та інших актах законодавства України з питань освіти та медицини.
2.2. Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами Бориславського медичного коледжу (відділеннями). Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.
Навчальний план спеціальності — це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі орієнтованого навчального пану по спеціальностях, затверджених МОЗ України і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.
Навчальний план затверджується директором коледжу.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.
Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для коледжу.
Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.
2.3. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу.
Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни визначається підзаконними нормативними актами МОН України і повинні містити:

 1. тематичний план;
 2. засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;
 3. перелік навчально-методичної літератури.

2.4. Вищий навчальний заклад надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

3. Форми організації навчання

 1. Навчальний процес у коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна позааудиторна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.
 2. Основні види навчальних занять у коледжі
 3. лекція;
 4. лабораторне, практичне, семінарське заняття;
 5. консультація.

Інші види навчальних занять визначаються у порядку, встановленому коледжем.
3.3.     Лекція
3.3.1.  Лекція — основна форма проведення навчальних занять у коледжі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.
Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.
Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників коледжу в окремо відведений час.
Лекції проводяться лекторами — викладачами коледжу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.
Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях — аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. Присутність на лекціях студентів є обов’язкова. 
3.3.2,  Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на  циклову комісію складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни.
Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний  головою циклової комісії до проведення пробних лекцій за участю викладачів та адміністрації коледжу.
Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.
3.4.     Лабораторне заняття
3.4.1. Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у лікарні). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних :занять, як правило, не дозволяється.
3.4.2. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.
Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
3.5. Практичне заняття
3.5.1.  Практичне заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоре­тичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини або третини академічної групи.
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі — тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.
Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять.
3.5.2.  Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.
Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
3.6.     Семінарське заняття
3.6.1.  Семінарське заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.
Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.
3.6.2.  На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.
Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
3.7.     Консультація
3.7.1.  Консультація — форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
3.7.2.  Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.
Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.
3.8. Самостійна робота студента
3.8.1. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
3.8.2.Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

   1. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
   2. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.
3.9.     Практична підготовка студентів
3.9.1.  Практична підготовка студентів коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка студентів здійснюється в лікарнях, поліклініках, жіночих консультаціях тощо.
3.9.2.  Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та лікаря, старшої медичної сестри.
Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.
Організація практичної підготовки регламентується Наказом МОЗ України №690 від 07.12.2005р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».
3.10.   Контрольні заходи
3.10.1.          Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною  цикловою комісією.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.
3.11.2.          Семестровий контроль
3.11.2.1. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.
Семестровий диференційований залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, на підставі результатів виконаних завдань. Семестровий диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів у випадку здачі студентом навчального матеріалу (згідно навчальної програми) протягом семестру.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.
3.11.2.2.       Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом.
Коледж може встановлювати окремим студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визна­чаються коледжем.
3.11.2.3.       Результати складання екзаменів і диференційованих за ліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), та за дванадцятибальною для загальноосвітньої підготовки і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента, академічний журнал успішності.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з коледжу.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий — комісії, яка створюється директором коледжу.
Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
3.11.3. Державна атестація студента
3.11.3.1.       Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі — державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні, або його етапі, з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.
Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій — державна екзаменаційна комісія.

4. Навчальний час студента

4.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.
Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної" години становить 40 хв. (проведення пари без перерви).
Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі "пара").
Навчальний тиждень — складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин.
Навчальний семестр — складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.
4.2.     Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені коледжем.
Навчальні заняття у коледжі  тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.
4.3.     Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5. Робочий час викладача

 1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані.
 2. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

Обсяг навчального навантаження викладача визначається згідно з чинним законодавством.
Додаткові години навчального навантаження, при їх наявності, педагогічним працівникам встановлюються  за їх згодою та за  погодженням з профспілковим комітетом коледжу і відповідною оплатою, згідно з законодавством.
5.3.      Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.
Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.
Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

6. Форми навчання

6.1.      Навчання у коледжі здійснюється  лише за денною (стаціонарною) формою.
6.2.      Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі навчання здійснюється коледжем згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.

7. Методичне забезпечення навчального процесу

7.1. Методичне забезпечення включає:

 1. державні стандарти освіти (ОПП та ОКХ);
 2. навчальні плани;
 3. навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 4. підручники і навчальні посібники;
 5. інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 6. контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 7. контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
 8. тестові контрольні завдання для поточного та підсумкового контролю знань тощо.

 

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО  РОЗПОРЯДКУ 
БОРИСЛАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі Правила) передбачають основні права та обов'язки, норми поведінки i взаємовідносин для викладачів, студентів i працівників Бориславського медичного коледжу (надалі Коледжу). Крім цього, правилами зумовлюється організація навчально-виховного процесу, заходи заохочення i покарання для працівників та студентів коледжу.
1.2. Основним завданням Правил є створення оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та працівниками Коледжу.
1.4. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
1.5. Зміни та доповнення до цих правил вносяться директором Коледжу.
1.6. Правила внутрішнього розпорядку Коледжу складені на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних вищих навчальних закладів (затверджені наказом Міністра освіти і науки України №455 вiд 20.12.93 р.), Статуту, Колективного договору, у відповідності з діючим законодавством i нормами КЗПП. Правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Коледжу є частиною Правил внутрішнього розпорядку коледжу і доповнюють їх.
1.7. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв'язує директор та адміністрація Коледжу, в межах наданих їм повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством та цими Правилами, за погодженням із студентською Радою чи профспілковим комітетом коледжу.
1.8. Правила обов'язкові до виконання викладачами, студентами і всіма іншими особами, що працюють або знаходяться на території Коледжу.
1.9. Правила повинні сприяти дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.

  1. Бориславський медичний коледж – навчальний заклад комунальної форми власності, який здійснює підготовку молодших спеціалістів для установ охорони здоров’я (медичних сестер, фельдшерів, акушерок) і забезпечує рівне право на освіту громадянам України.
  2. Коледж є власністю Львівської обласної Ради, засновником якого  є управління спільної власності Львівської обласної Ради.
  3. Трудова і навчальна дисципліна в Бориславському медичному коледжі ґрунтується  на суворому дотриманні правил внутрішнього розпорядку коледжу, сумлінному і творчому відношенні працівників і студентів до виконання своїх обов’язків у відповідності до законів України „Про освіту”,  „Про вищу освіту”,  Положення про державний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 05.09.1996 р., № 1074.
  4. Учасникам навчально-виховного процесу є: студенти, викладачі, батьки.
  5. Коледж діє відповідно до Статуту, затвердженого Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради від 07.04. 2008ироку і погодженого Міністерством освіти і науки від 12.06.2008  року.
  6. В Коледжі функціонує Адміністративна Рада, яка проводить свою роботу відповідно з Положенням і розглядає на своїх засіданнях питання стану навчання студентів, проведенням різних виховних заходів і їх якість, побут і дозвілля студентів, роботу з батьками, підвищення кваліфікації викладачів, зміцнення і розширення навчально-матеріальної бази, витрачення коштів відповідно до кошторису, медичне обслуговування студентів, викладачів та працівників, охорону праці і техніку безпеки, заохочення у праці і навчанні, покарання за порушення.

ІІ. КЕРІВНІ  ОРГАНИ, ЇХ ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Керівництво Коледжем одноосібно здійснює директор. Його наймання на роботу здійснюється у порядку, встановленому Законом України „Про вищу освіту” та Статутом.
2.2. Права та обов’язки директора коледжу:
- Самостійно, в межах чинного законодавства, вирішує питання діяльності закладу.
- У межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма підрозділами закладу.
- Представляє Коледж в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває.
- Є розпорядником майна і коштів Коледжу.
- Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки.
- Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Коледжу згідно з чинним законодавством.
- Застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
- Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Коледжу.
- Визначає  функціональні обов’язки працівників Коледжу.
- Формує контингент студентів закладу. Порядок формування контингенту студентів  встановлюється положеннями, які затверджує Міністерство освіти.
- Відраховує із складу та поновлює на навчання студентів.
- Контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт.
- Контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Коледжу.
- Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я студентів.
- Разом з профспілковим комітетом укладає Колективний договір.
- Розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам  трудового колективу закладу Правила внутрішнього розпорядку.
2.3. Заступник директора з навчальної роботи призначається та звільняється директором коледжу, і є безпосереднім організатором навчально-виховного процесу.
2.4. Заступник директора з навчальної роботи:
- планує та організовує навчально-виховний процес, забезпечує контроль за його якістю;
- знайомить керівників структурних підрозділів та викладачів з типовими та робочими навчальними планами, програмами, директивними документами;
- розробляє графік навчального процесу та робочий навчальний план на наступний рік;
- складає проект плану роботи педагогічної Ради та роботи коледжу в розділі «Навчальна робота»;
- готує матеріали для проведення ліцензування та акредитації спеціальностей Коледжу;
- забезпечує своєчасне складання розкладу занять, екзаменів, консультацій;
- контролює виконання графіку навчального процесу;
- забезпечує умови для виконання викладачами педагогічного навантаження;
- контролює відповідність проведення занять затвердженим робочим програмам з усіх дисциплін;
- займається вдосконаленням організації навчального процесу; впровадженням сучасних педагогічних технологій, технічних засобів навчання, комп’ютерних технологій;
- здійснює контроль за якістю викладання, бере участь у вивченні та поширенні передового педагогічного досвіду, використовує ефективні засоби і методи керівництва навчальним процесом;
- надає допомогу молодим викладачам, відвідує заняття;
- розглядає і затверджує облікову документацію, екзаменаційні білети для семестрових та підсумкових іспитів;
- бере участь в роботі ДКК  та ДЕК, аналізує результати їх роботи, розробляє заходи щодо поліпшенні якості підготовки фахівців;
- виконує вимоги правил, норм та інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії, а також законодавства про працю, колективного договору; проходить інструктаж, навчання та складає іспити з охорони праці у встановлений термін;
- проходить та забезпечує проходження медичного огляду учасниками навчально-виховного процесу;
- щорічно звітує про роботу перед колективом Коледжу.
2.5. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання призначається та звільняється директором Коледжу, підпорядковується директорові та працює під його керівництвом, і здійснює контроль за організацією процесом навчально-громадянського виховання студентів, організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та Концептуальних засад гуманітарної освіти.
2.6. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання виконує організаційну, методичну та адміністративну функції з питань гуманітарної освіти та виховання. Під керівництвом заступника директора з гуманітарної освіти та виховання працюють завідувачі відділень, керівники академічних груп,  куратори академічних груп, викладачі циклових комісій гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, предметних комісій іноземних мов, фізвиховання, вихователь студентського гуртожитку, працівники бібліотеки, громадські організації Коледжу.
2.6. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання:
- керує діяльністю педагогічного та студентського колективів з національно-громадянського виховання;
- готує проекти наказів і розпоряджень з питань гуманітарної освіти та виховання;
- керує та контролює роботу вихователя студентського гуртожитку Коледжу;
- готує комплексний план організації виховного процесу та навчальний рік; подає його на затвердження директору Коледжу;
- погоджує плани виховної роботи кураторів груп;
- контролює дисципліну студентів, дає пропозицію щодо її  поліпшення;
- здійснює контроль за ефективністю діяльності клубів, гуртків, секцій;
- залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, правоохоронні органи, громадські та молодіжні організації, медичні служби тощо;
- організовує роботу з батьками студентів, координує роботу батьків студентів з керівниками груп, організовує батьківські збори в Коледжі.
2.7. Безпосереднім організатором методичної роботи та підвищення кваліфікації викладачів є методист коледжу. Під керівництвом методиста працюють голови циклових комісій, викладачі коледжу з питань навчальної та методичної роботи. Методист очолює роботу методичного кабінету.
2.8. Методист:
- бере участь у підборі голів циклових комісій, контролює виконання планів циклових комісій, бере участь в оперативних нарадах з головами циклових комісій;
- організовує огляди-конкурси на кращий зміст роботи циклових комісій;
- Забезпечує  виконання  плану  підвищення  кваліфікації  викладачів, курси, стажування, семінари, наради, індивідуальна робота, виступи з доповідями та ін.);
- рецензує написані викладачами ВМНЗ І-ІІ р.а. методичні матеріали; забезпечує вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду навчально-виховної та науково-методичної роботи;
- забезпечує робочу обстановку   в методкабінеті, зосереджує в ньому усі методичні матеріали викладачів Коледжу,  оформляє стенди з найбільш актуальних питань педагогіки, психології навчання і виховання;
- періодично   організовує   педагогічні   читання   з   питань   новітніх педагогічних технологій, досягнень медичної науки;
- планує проведення занять в „майстер - класі" та показових занять молодих викладачів;
- бере участь в роботі ДКК, ДЕК,  аналізує результати їх роботи, розробляє заходи щодо поліпшення якості підготовки фахівців.
2.9. 1 Завідувач   відділення   є  безпосереднім   організатором  і  керівником навчально-виховного  процесу відповідного відділення. Завідувач     відділення     підпорядковується     директору     та     його заступникам.
2.10. Завідувач відділенням:
- організовує та керує навчально-виховним процесом на відділені;
- знайомиться з особливими справами студентів, які вступили або відновились на навчання, уточнює списки студентів академічних груп;
- забезпечує    підготовку    навчальної    документації    до    початку навчального року;   готує  матеріали  та  бере  участь  у  складанні  розкладу навчальних занять.
- контролює якість ведення навчальних журналів;
- контролює    якість    проведення    занять    та    виховних    заходів, консультацій, екзаменів, відробок пропущених студентами занять;
- контролює відповідність проведення занять до розкладу;
- веде заміну занять і облік замін викладачами, облік прочитаних годин з дисципліни навчального плану;
- контролює     виконання     педнавантаження     сумісниками     та погодинниками, подає дані в бухгалтерію;
- складає план роботи та звіт роботи відділення;
- готує     матеріали    до     засідань     педради,     адміністративної ради, стипендіальної, циклових (предметних) та інших комісій з питань, пов'язаних з роботою відділення;
- здійснює контроль за успішністю та відвідуванням занять студентами;
- проводить заходи, направлені на підвищення успішності та дисципліни студентів;
- веде аналіз причин пропусків студентами занять;
- видає студентам скерування для відробок;
- плану є працює з старостами груп;
- бере участь в роботі стипендіальної та інших комісій, пов'язаних з навчально-виховним процесом;
- надає допомогу та контролює роботу керівників  академічних груп.
- контролює складання зведених відомостей успішності та відвідуванні за семестр, зведених відомостей за весь курс навчання до державних іспитів та додатку до диплому;
- контролює правильність заповнення залікових книжок студентів;
- складає розклади контрольних заходів (диференційованих заліків, семестрових, підсумкових та державних іспитів), графіки консультацій;
- подає інформацію до проектів наказів про перевід студентів на наступний курс навчання, про допуски до виробничої та переддипломної практик, до державної сесії, про випуск студентів.
- бере участь у семестрових екзаменах, в роботі ДКК (ДЕК), які проводяться на відділенні;
- контроль за веденням протоколів ДКК (ДЕК);
- бере участь у підборі керівників академічних груп відділення;
- бере участь у розробці планів виховної роботи відділення, контролює їх виконання;
- бере участь у підготовці і проведенні загальновідділенських та загальноколеджних виховних заходів;
- організовує взаємодію із соціальними інститутами (лікувально-профілактичні установи, ЗОШ, ВМНЗ, установи культури та мистецтва тощо);
- співпрацює зі студентами та їх батьками (індивідуальна робота, збори);
- бере участь в організації працевлаштування випускників відділення. які навчаються за державним замовленням;
- здійснює зв'язок з випускниками відділення.
2.11. Вiдповiдальнiсть за забезпечення нормальних умов працi в приміщеннях Коледжу (наявнiсть вiдповiдних меблiв, обладнання, пiдтримання нормальної температури, освiтлення тощо) несе заступник директора з адміністративно-господарської роботи.
2.12. Адміністрація Коледжу організує охорону Коледжу та студентського гуртожитку.

ІІІ. ПРАЦІВНИКИ ТА ВИКЛАДАЧІ КОЛЕДЖУ.
ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ  І ПРАВА

3.1. Працівники Коледжу приймаються на роботу за трудовими договорами. У випадках передбачених чинним законодавством працівник може прийматись на роботу за контрактом або на конкурсній основі. Директором може встановлюватись для новоприйнятих працівників випробувальний термін.
3.2. Працівники Коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
3.4. На виконання тимчасових та сезонних робіт з особою може бути укладена трудова угода.
3.5. При поступленні на роботу працівником подаються:
- заява оформлена у встановленому порядку;
- копія диплому;
- копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);
- копія ідентифікаційного коду;
- копія паспорта;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних);
- направлення на роботу (для молодих спеціалістів);
- сертифікат якості освіти та ін. документи у випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6  Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, оператор котельні…..), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.
 3.7.   Особи, які приймаються на роботу, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.
3.8. Приймаючи працівника або переводячи його в установлено порядку на іншу роботу, Адміністрація Коледжу зобов’язана:
а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявні на робочому місці, де він буде працювати;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективною угодою;
в) визначити працівникові робоче місце при можливостях закладу, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
3.5. Розірвання трудового договору з ініціативи директора Коледжу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
3.6. Припинення трудового договору оформляється наказом директора Коледжу.
3.7. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

  1. Викладачами медичного коледжу призначаються особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну (базову) і медичну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан, яких дозволяє виконувати службові обов’язки, а також на основі конкурсного відбору або за контрактом.
  2. Викладачі Бориславського медичного коледжу мають право:
   - підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
  3. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості інших доброчинностей;
  4. виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
  5. готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  6. додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;
  7. на захист професійної честі і гідності;
  8. користуватись лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальним залом, бібліотекою, спортивними базами і спорудами навчального закладу;
  9. брати участь в обговореннях основних питань на педрадах;
  10. вибирати і бути вибраним в органи самоуправління;
  11. самостійно визначати форми проведення навчальних занять, засоби і методи навчання та виховання студентів;
  12. особисто брати участь у підведенні підсумків перевірки їх роботи дирекцією коледжу і органами управління;
  13. обмінюватись досвідом роботи з викладачами інших навчальних закладів;
  14. бути призначеними старшими викладачами. Їм може бути присвоєно звання „викладач-методист”, встановлюватись категорії.
  15. Викладачі коледжу зобов’язані:

- проводити на високому методично-науковому рівні навчальну і методичну роботу по своїй спеціальності і забезпечувати виконання навчальних програм, високу ефективність педагогічного процесу;
- вести облік успішності студентів, організовувати і контролювати їх самостійну роботу;
- здійснювати морально-етичне, естетичне і професійне виховання студентів і проводити відповідну позакласну виховну роботу;
- розвивати самостійність, ініціативу студентів, проявляти турботу про їх культурний і фізичний розвиток;
- активно сприяти розвитку творчих здібностей студентів;
- поважати особисту гідність студентів;
- постійно підвищувати свій педагогічний, професійний і загальнокультурний рівень – регулярно: один раз в п’ять років проходити підвищення кваліфікації на ФПК і шляхом стажування;
- постійно підтримувати зв’язки з випускниками училища та коледжу, вивчати їх виробничу  діяльність і на основі її аналізу удосконалювати роботу по вивченню і вихованню майбутніх спеціалістів;
- обмінюватись досвідом роботи з викладачами інших навчальних закладів;
- вести роботу по керівництву групою, кабінетом, лабораторією, предметного гуртка, ЦМК.
3.11. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні викладачі Коледжу можуть представлятись до нагороди державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

ІV. СТУДЕНТИ, ЇХ   ПРАВА   ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Порядок прийому студентів у Бориславський медичний коледж визначається Правилами прийому у вищі навчальні заклади та іншими нормативними документами. План прийому формується згідно державного і регіонального замовлення, на договірних основах з державними, кооперативними та громадськими організаціями, за рахунок юридичних і фізичних осіб.
  2. Студенти Бориславського медичного коледжу мають право:
  3. вибирати профіль, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
  4. користуватись навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою базою коледжу;
  5. на доступ до інформації в усіх галузях знань;
  6. брати участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  7. на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
  8. на забезпечення гуртожитком, стипендіями;
  9. на трудову діяльність у позаурочний час незалежно від віку;
  10. користуватися послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
  11. на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства,  від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують право або принижують їх честь, гідність;
  12. одержувати роботу по спеціальності після закінчення Коледжу;
  13. обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування закладу;
  14. обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому директором;
  15. за дозволом завідуючих відділеннями відвідувати заняття на інших відділеннях закладу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
  16. отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
  17. створювати фонди для студентських потреб;
  18. брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
  19. під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо);
  20. на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого  навчального закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти.
  21. Обов’язки студентів:
  22. систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищенням загальнокультурного рівня, виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком;
  23. додержуватись законодавства, моральних, етичних норм співжиття;
  24. дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку та Статуту коледжу;
  25. вчасно інформувати керівництво коледжу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.
  26. В період проходження виробничої практики студенти повинні працювати на робочих місцях, що відповідають профілю підготовки спеціалістів.
  27. Студенти несуть матеріальну відповідальність за збереження підручників, м’якого та твердого інвентарю, предметів догляду за хворими та інших навчальних матеріалів.
  28. За успіхи в навчальній роботі для студентів встановлені такі форми заохочення: подяка, нагородження цінними подарунками, грамотою, грошовою премією.
  29. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки тривалістю до одного року, а при необхідності, тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.
  30. Академічна відпустка за медичними показниками надається студентам директором Коледжу на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), головного лікаря медичної установи, яка проводить медичне обслуговування студентів.
  31. Всі інші висновки лікарів відомчих і територіальних лікувально-профілактичних установ про необхідність надання студентам академічної відпустки за медичними показаннями, чи звільнення їх від фізичної праці, або перенесення термінів проходження виробничої практики, вважаються недійсними, якщо немає рішення ЛКК або візи головного лікаря медичної установи, що обслуговує студентів.
  32. Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтвердження відповідними документами (через тривалі захворювання, часті захворювання – понад один місяць за семестр – складні сімейні обставини). Довідка про захворювання студента завіряється в медичній установі, яка обслуговує Коледж.
  33. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
  34. Дані дисциплінарного стягнення, надання академічних відпусток, права на повторне навчання застосовуються дирекцією згідно Кодексу законів про працю України (ст.. 36 п.4, ст.38,39,40,41,45), Закону України „Про освіту”, Положення „Про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти”.
  35. Особи, які відраховані з Коледжу з різних причин, але виявили бажання навчатись і закінчити навчальний заклад, можуть бути поновлені на навчання на даний курс, з якого вони були відраховані, на платну форму навчання без права одержання стипендії.
  36. Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України. Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладання між ними угод.

V. ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

  1. Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:
  2. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  3. поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, рідної мови, культури, сім’ї, національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
  4. сприяти здобуттю освіти дітьми;
  5. виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  6. Права батьків:
  7. вибирати спеціальність для навчання дитини у навчальному закладі;
  8. звертатись до органів держу правління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  9. захищати у відповідних державних судових органах законні інтереси своїх дітей.

VІ. РОБОЧИЙ  ЧАС І  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАНЯТЬ

  1. Тривалість робочого тижня для керівного, навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу  не повинен перевищувати 40 годин на тиждень. У випадку суміщення, роботи ненормований робочий день, ліквідації аварій на електро-, тепло-, газопостачанні, заміни тимчасово відсутнього працівника допускається робочий час понад 40 год. На тиждень.
  2. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку викладачів, працівників коледжу встановлюються директором коледжу.
  3. Тривалість навчальної години встановлюється 80 хвилин, перерви між заняттями – 10 хв. Протягом навчального дня встановлюється перерва на обід не менше 30 хв.
  4. Заняття починається о 8.30 год.
  5. Про початок і закінчення заняття викладачі і студенти сповіщаються дзвінком.
  6. Дирекція зобов’язана організувати облік явки на роботу і відхід  з неї усіх працівників Коледжу.
  7. Навчальні заняття в Коледжі проводяться по навчальному розкладу, затвердженому директором.  Навантаження  студентів обов’язковими навчальними предметами не повинна перевищувати 36 годин в тиждень. Скорочення тривалості канікул не допускається.
  8. В приміщенні Коледжу забороняється на заняттях:
  9. перебувати у верхньому одязі і головному уборі;
  10. голосно говорити, створювати шум під час занять;
  11. куріння цигарок, розпивання алкогольних напоїв;
  12. відкривати двері кабінетів і лабораторій під час занять.
  13. Студенти зобов’язані під час навчання та практичних занять носити єдиний одяг: білий халат, тапочки, косинки (шапочки), маски, бути охайними. Забороняється запускати довгі нігті, робити манікюр, носити прикраси, які негативно впливають на стан здоров’я хворих.
  14. Забороняється студентам вхід на заняття після дзвінка і після заходу у аудиторію викладача. У виключних випадках тільки директору Коледжу або його заступнику дозволяється входити в аудиторію під час занять.

6.11. Педагогічним працівникам забороняється:

 а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;
в) передоручати виконання трудових обов'язків.
Забороняється в навчальний час відволікати викладачів і студентів для виконання різних завдань і заходів, не  зв’язаних з навчальною діяльністю (спорт змагання, семінари, заняття в гуртках художньої самодіяльності), проводити збори і різні засідання, звільняти студентів від навчання для виконання громадських доручень.

  1. До початку кожного заняття ( і в перервах між ними) викладачі і лаборанти готують необхідні підручники, апаратуру, прилади і інструменти.
  2. Чистота і порядок у всіх навчальних приміщеннях забезпечується технічним персоналом, а також студентами, на основі діючого положення про самоврядування по прибиранню навчальних приміщень.
  3. На кожну навчальну групу заводиться журнал навчальних занять по встановленій формі. Журнал зберігається у спеціальному місці і видається викладачу, що проводить заняття. Журнал ведеться акуратно, без виправлень, одним чорнилом (фіолетовим), у відповідності до Положення про порядок ведення державної документації.
  4. Робочий час викладача (не враховуючи часу, необхідного для самопідготовки і перевірки письмових робіт студентів) визначається розкладом навчальних занять, а також планами виховної і методичної роботи навчального закладу.
  5. Під час зимових канікул, а також до початку і після закінчення відпустки в літній період викладачі у відповідності з затвердженими семестровими і річними планами, можуть залучатись дирекцією навчального закладу до участі в роботі методичних комісій і об’єднань, пов’язаних з питаннями методики викладання, обговорення проектів календарно-тематичних планів, навчальних програм і методичних розробок, на педагогічні питання, семінари і інші заходи по підвищенню фахового рівня викладача.
  6. Навчальний розклад складається на семестр. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і виконанням індивідуальних планів викладачів здійснюється завідуючими відділеннями, головами циклових предметних комісій, методистом Коледжу.
  7. Керівники циклових предметних комісій, завідуючі кабінетами, лабораторіями готують навчальну методичну документацію, кабінети, лабораторії до наступного семестру і несуть відповідальність за вчасне планування і проведення цієї роботи.
  8. Для проведення практичних занять в лабораторіях, на практичних базах тощо група ділиться на підгрупи. Склад студентських груп і підгруп формується в установленому порядку.
  9. Обов'язки  керівника групи покладаються директором на педагогічного працівника Коледжу, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки. Керівник групи як організатор навчально-виховного процесу в групі: сприяє забезпеченню умов для засвоєння студентами рівня та обсягу знань, а також розвиткові їх здібностей; створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи; сприяє підготовці студентів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів студентів, їх нахилів, інтересів, задатків, сприяє соціального захисту студентів.
  10. З студентів групи керівником групи призначається староста та затверджується директором Коледжу. Староста групи підкоряється безпосередньо директору, завідуючому відділенням, керівникові групи. Він доводить до своєї групи всі накази, розпорядження і вказівки директора Коледжу.

VІІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.  

7.1.     Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується  реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.
7.2.    За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація Коледжу застосовує такі заохочення:
- оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
- оголошення подяки;
- премія;
- нагородження Почесною грамотою;
- нагородження цінним подарунком;
- ушанування ветеранів праці.  
7.3.     Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору Коледжу. При цьому також враховується думка трудового колективу.
7.4.     За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження Грамотами Управлення освіти, Департаменту охорони здоров´я, державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
7.5.     При заохоченні працівників Коледжу дотримується принцип гласності.
7.6.    Адміністрація Коледжу разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ТРУДОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1. За порушення навчальної дисципліни,  правил внутрішнього розпорядку до студентів застосовують такі дисциплінарні стягнення:
  2. зауваження;
  3. догана;
  4. відрахування із складу студентів коледжу.
  5. З Коледжу студент може бути відрахований:

- за власним бажанням;
- у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
- за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
- за явку на заняття у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти, за погодження з профспілковою організацією (крадіжка особистого майна, споєння хуліганського вчинку, фізичне насильство над своїми колегами по навчанню, негідна поведінка у громадських місцях та ін.).

  1. Дисциплінарні стягнення накладаються директором Коледжу після детального вивчення вчиненого студентом порушення і обговорення його поведінки на зборах групи, засіданні педагогічної Ради.
  2. Дисциплінарне стягнення до студентів застосовується безпосередньо при виявленні проступку, не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Студент, який порушив дисципліну, зобов’язаний подати пояснення у письмовій формі на ім’я директора.
  3. За порушення трудової дисципліни коледжу директор застосовує дисциплінарні стягнення:
  4. догана;
  5. звільнення.

8.6.    За знищення майна коледжу на працівників, студентів, абітурієнтів коледжу тощо накладається матеріальна відповідальність, у розмірі, передбаченому Цивільним кодексом України та Кодексом законів про працю України.  Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє студентів та працівників коледжу від дисциплінарної відповідальності. Працівник чи студент (батьки неповнолітнього студента) можуть добровільно відшкодувати шкоду, замінити знищене майно рівноцінним; що враховуватиметься при призначенні покарання. У випадку навмисного знищення майна Коледжу, розкрадання майна Коледжу, чи інших діях, які містять ознаки злочину адміністрація Коледжу звертається до правоохоронних органів, щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

ІХ. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕДЖУ

  1. Коледжу належать:
  2. грошові кошти, майно, інші об’єкти власності, передані йому фізичними та юридичними  особами у формі дарунку, пожертвування або за заповітом;
  3. доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об’єкти власності.
  4. Фінансування коледжу  здійснюється за рахунок коштів бюджету, підприємств і організацій, а  також додаткових джерел фінансування:
  5. кошти, одержані за навчання, підготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
  6. плата за надання додаткових освітніх послуг;
  7. доходи від реалізації надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  8. дотації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  9. кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;
  10. валютні надходження;
  11. добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян та ін.
  12. Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, передбачені його Статутом, повинні використовуватися на відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до Законодавства України.

 

Правила внутрішнього розпорядку
Бориславського медичного коледжу
обговорені на зборах викладачів, працівників та студентів
(протокол №  _____ від  ________________ 2013 року)
і рекомендовані на затвердження директору коледжу

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСЕЛЕННЯ  В СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«БОРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 1. Порядок поселення у студентський гуртожиток (надалі – гуртожиток) ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» (надалі – коледж) відповідає Конституції України, чинному житловому законодавству, Закону про вищу освіту, Положенню про гуртожиток вищого навчального закладу, Правилам внутрішнього розпорядку коледжу та іншим нормативно-правовим актам.
 2. Це положення вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів коледжу.
 3. Це положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення організованого поселення та проживання іногородніх студентів.
 4. Гуртожиток призначений для проживання іногородніх студентів на період навчання. Поселення студентів здійснюється терміном на один навчальний рік.
 5. Відповідальним за  організацію поселення студентів у гуртожиток є завідувач гуртожитку.
 6. Поселення та виселення студентів узгоджується з органами студентського самоврядування,  з повідомленням в бухгалтерію коледжу.
 7. Поселення відбувається з 1 по 30 серпня поточного року відповідно до наказу про зарахування. Приймальна комісія аналізує потребу абітурієнтів у гуртожитку і, по зарахуванню студента в коледж, направляє заяву студента в комісію по поселенню до якої входять: заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, завідувачі відділення, представники органів студентського самоврядування. Головою комісії є директор коледжу.
 8. Студенти поселяються з першого по восьмий поверх в однокімнатні, двокімнатні чи п’ятикімнатні блоки, кімнати яких розраховані на двох чи чотирьох студентів, обладнаними всім необхідним, місцями загального користування, кухнею в кожному блоці.
 9. Студенти, які проживали в гуртожитку і переведені на наступний навчальний рік, у випадку не повідомлення про бажання виселитись з гуртожитку при відсутності боргів за гуртожиток поселяються автоматично.
 10.  Абітурієнти поселяються до студентського гуртожитку на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних іспитів. Для вступників, які потребують поселення під час вступу, надаються звільнені студентами блоки. Неповнолітні студенти з батьками на час екзаменів, при можливості, можуть бути поселені в гостьові блоки. Оплата за проживання в гуртожитку здійснюється відповідно до встановленого тарифу. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку  на вступних  іспитах, звільнюють місце в гуртожитку  після оголошення  результатів іспитів. В разі подання апеляції - після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом –  після видання наказу про зарахування.
 11. У першу чергу поселенню підлягають іногородні студенти – сироти, інваліди, особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (І-ІІ кат.), студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей та особи, які живуть в гірських населених пунктах з ускладненим сполученням.
 12. Завідувач гуртожитку формує списки  студентів, які поселяються в гуртожиток. Завідувач гуртожитку зобов’язані скласти Угоду (Договір)  про повну матеріальну відповідальність за збереження майна коледжу в гуртожитку.
 13. Завідувач гуртожитку та бухгалтерія коледжу ведуть облік документації про поселення та її зберігання. Завідувач гуртожитку перед поселенням зобов’язаний ознайомити студента з Правилами проживання та Правилами внутрішнього розпорядку.
 14. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів,  вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись з сантехнічним обладнанням,  правилами відшкодування заподіяних збитків, користування особистими електропобутовими приладами, порядком звільнення гуртожитку, оформити особову картку для одержання інвентарю індивідуального користування. Інструктаж та поселення до гуртожитку здійснюють спеціаліст з охорони праці, завідувач гуртожитком, голова студентської ради гуртожитку. По закінченні інструктажу видаються ключі від кімнати,  виписується  тимчасова перепустка на вхід до гуртожитку.
 15. Отримавши кімнату в гуртожитку студент чи його батьки повинні оплатити проживання в гуртожитку відповідно до встановленого тарифу. Тільки після цього вони можуть поселитись в гуртожиток.
 16. Оплата проживання повинна вноситись до поселення і в розмірі не менше, ніж за два поточні місяці.
 17. По закінченню терміну оплати завідувач гуртожитку повинен попередити студента або його батьків про наступну оплату послуг. У випадку несвоєчасної оплати за проживання сума боргу стягується примусово з означених осіб, а право на проживання втрачається.
 18. Студенти, які у весняному семестрі за результатами атестації отримали дві і більше незадовільні оцінки, а також мають більше 20% пропусків занять без поважних причин, поселяються (перепоселяються) за наявності вільних місць.
 19. Студенти, які мають заборгованість за проживання в гуртожитку, порушення Правил проживання та Правил внутрішнього розпорядку, систематично не проживали в гуртожитку, до наказу на поселення не включаються.
 20.  Студенти, яка мали більше трьох занесених в доповідні директору зауважень  (з погодженням голови студентського самоврядування гуртожитку) щодо чистоти в кімнаті протягом терміну проживання, в наступні списки на поселення не включається.
 21. У випадку порушення житлових прав студентів їх скаргу в установленому порядку розглядає адміністрація навчального закладу спільно з представником органів студентського самоврядування.
 22. Термін проживання в гуртожитку  починається з 31 серпня поточного року по 30 червня наступного року. Проживання в гуртожитку на літній період з 1 липня по 30 серпня допускається лише для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського спілкування, у певних сімейних обставинах за заявою студента і погодженням з директором коледжу.
 23. До закінчення терміну проживання студенти повинні підготувати кімнати  до здачі і до вказаної дати залишити гуртожиток.
 24. Випускники, які втратили право на проживання в гуртожитку, отримують всі необхідні особисті документи лише після того, як вони підписали  обхідний лист у завідувача гуртожитку.
 25. Виселення з гуртожитку відбувається на підставі чинного законодавства, Положення про гуртожиток, у разі порушення Правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку за наказом Директора та згодою органів студентського самоврядування.
 26. Адміністрація коледжу не несе відповідальність за вкрадені речі студентів, які зберігалися в гуртожитку неналежним чином.
 27. Самовільне переселення студентів, перепланування в кімнатах, та інші дії, які не передбачені Положенням про гуртожиток і Правилами внутрішнього розпорядку – не допускаються.
 28. Студенти, які проживають в гуртожитку, зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього розпорядку, режиму економії та бережливого ставлення до майна.
 29. Дане Положення розглянуте  Педагогічною радою коледжу ( протокол №___ від «___»  ________2014р.) і рекомендоване на затвердження директору коледжу та узгоджене з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією.