Методична робота

Список викладачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім..І.Франка

№ п/пПрізвище, ім'я, по батькові Назва дисципліни, яку викладає (повна назва)
1. Бабич Марія ЯрославівнаМатематика
2. Блауцяк Тетяна Іванівна Англійська мова
3. Валага Ігор Степанович Філософія, соціологія, загальна та медична психологія
4. Головчак Ірина Веславівна Англійська мова
5. Нагірнич Юрій Васильович Фізична культура і спорт, фізвиховання
6. Шидловська Галина Василівна Французька мова
7. Небелюк Михайло Степанович Культурологія, історія медицини, історія України
8. Ковальова Ірина Назарівна Репродуктивне здоров'я, планування сім'ї
9. Хаєцька Анна Григорівна фізвиховання

Список викладачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Київському національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця

№п/пПрізвище, ім'я, по батькові Назва дисципліни, яку викладає (повна назва)
1. Басараб Любов Михайлівна Акушерство і гінекологія, Медсестринство в акушерстві, Медсестринство в гінекології
2. Гук Галина Юріївна Хірургія, Медсестринство в хірургії, Основи реаніматології
3. Коник Олександра Григорівна Медична біологія
4. Кузняк Олександр Ігорович Інсектологія, Медсестринство в інфекційних хворобах, епідеміологія
5. Романська Руслана Степанівна Мікробіологія
6. Хемич Олег Ярославович Педіатрія Невідкладні стани в педіатрії
7. Говіщак Наталія Львівна Інформатика, Основи медичної інформатики

Важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу.
Зміст методичної роботи:

 • методологічна підготовка викладача – осмислення програмних положень щодо розбудови освіти, ролі викладача в навчально-виховному процесі;
 • підготовка викладачів за окремими методиками (поглиблене вивчення окремих дисциплін, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями);
 • фахова підготовка;
 • психологічна підготовка;
 • загальнокультурна підготовка.

Головні цілі
науково-методичної роботи:

 • спроможність виходу викладача на вищий ступінь науково-дослідної діяльності – проективний; побудова індивідуальної траєкторії розвитку кожного викладача коледжу;
 • формування єдиного колективу викладачів-дослідників, здатних переорієнтувати навчально-виховний процес на становлення життєстійкої та життєспроможної особистості з продуктивним мисленням.

Пріоритетними принципами функціонування методичної роботи є:

 • діагностичний підхід до організації методичної роботи;
 • системний підхід до організації методичної роботи
 • цілісність і безперервність практичної діяльності викладачів, підвищення їх науково-методичного, професійного і загальнокультурного рівнів;
 • практична та адресна спрямованість методичної роботи;
 • гласність та оперативне розповсюдження результатів методичної роботи;
 • координація змісту, підходів, методичного забезпечення освітньо-виховних впливів на студентів;
 • оптимізація форм і методів навчально-виховної системи.

Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

 1. Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації медпрацівників і набуття ними вмінь і навичок рефлексивної діяльності.
 2. Надання реальної допомоги викладачу в розвитку його майстерності шляхом упровадження в його професійну діяльність інноваційних методик і технологій.
 3. Проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів і виявлення перспективного педагогічного досвіду.
 4. Розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму; формування навичок науково-дослідницької роботи.
 5. Надання можливості широкого обговорення позитивних і негативних результатів експериментальної діяльності.
 6. Продовження від слідкування творчого зростання викладачів у відповідності до навчальних успіхів студента.
 7. Здійснення тісного взаємозв’язку методичної роботи з дослідно-експериментальною.
 8. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології.
 9. Підвищення рівня методологічної підготовки педкадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання.
 10. Розробка нових форм навчально-виховної діяльності.
 11. Сприяння розвитку комунікативних відносин між суб’єктами педагогічного процесу.
 12. Дотримання узгодженості між адміністрацією та виконавцями за відповідними алгоритмами сумісної діяльності.
 13. Розвиток ініціативи, активності, позитивного ставлення до коледжних нововведень шляхом реального стимулювання педагогічної діяльності.

Система методичної роботи реалізовується через діяльність:

  1. педагогічної ради;
  2. методичного кабінету;
  3. циклових комісій;
  4. школи молодого викладача;
  5. школи педагогічної майстерності;
  6. методичного об’єднання кураторів студентських груп.
  7. самоосвіти;
  8. курси ФПК, стажування.

Методичний кабінет
У коледжі функціонує центр методичної допомоги викладачам – методичний кабінет.
Методичний кабінет зосереджує свою увагу на вирішення найбільш актуальних проблем навчально-виховного процесу та спрямована на задоволення інтересів викладачів у професійному зростанні, забезпечення потреб у кваліфікованих викладах, мотивацію їх до інноваційної діяльності, самоосвіти, а також на реалізацію науково-методичної проблеми «Індивідуалізація та диференціація навчання та виховання. Застосування творчого підходу у формуванні моделі творчої особистості студентів».
У методичному кабінеті викладачі мають можливість ознайомитись з перспективним плануванням роботи коледжу, основними документами та інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я, методичними рекомендаціями, зразками педагогічного досвіду роботи викладачів, науково-педагогічною та психологічною літературою, періодичними виданнями.
На базі методкабінету проводяться засідання ЦК, школи педагогічної майстерності, школи молодого викладача, адміністративної ради, обговорення відкритих занять.

Ритм роботи методичного кабінету задається досвідом педагогічної освіти, пропагандою досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, забезпеченням творчої атмосфери, само менеджментом та індивідуальною траєкторією розвитку кожного викладача, підвищенням його професійної майстерності, створенням умов для науково-дослідницької роботи та координації експериментальної діяльності. Його діяльність визначається змістом внітрушньоколеджної методичної роботи у відповідності з Положенням про методичний кабінет, затвердженим наказом МОН України № 385 від 28.10.1997 року, № 72 від 18.03.1997 року.
В методичному кабінеті Бориславського  медичного коледжу наявні:

 • план роботи базового коледжу;
 • план методичної роботи коледжу;
 • план роботи методичного кабінету;
 • план роботи "Школи молодого викладача";
 • план роботи "Школи педагогічної майстерності";
 • методичні рекомендації для викладачів-початківців;
 • перспективний план підвищення кваліфікації викладачів коледжу на 5 років;
 • щорічний план підвищення кваліфікації викладачів;
 • план відкритих занять викладачів коледжу;
 • паспорт методичного кабінету;
 • документація циклових комісій;
 • комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін;
 • методичні розробки відкритих занять викладачів;
 • електронні варіанти навчально-методичних матеріалів;
 • індивідуальні плани роботи викладачів;
 • матеріали тижнів циклових комісій;
 • матеріали атестації викладачів коледжу;

матеріали досвіду роботи викладачів коледжу.
Особлива увага приділяється роботі школи молодого викладача, основними завданнями якої є:

 • поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;
 • вивчення та застосування в навчально-виховному процесі передового педагогічного досвіду, сучасних форм і методів роботи, новітніх освітніх технологій;
 • розвиток педагогічної ініціативи й творчого потенціалу молодих викладачів.

У коледжі створена й працює система наставництва.
Функціонує школа педагогічної майстерності в яку входять досвідчені викладачі, котрі працюють на довірі та самоконтролі. Це викладачі вищої категорії та викладачі-методисти, які є помічниками в організації науково-методичної, експериментальної та інноваційної роботи. Педагоги такого рівня є головними провідниками нових методик технологій, якими діляться з молодими викладачами.
На засіданнях школи педагогічної майстерності Бориславського медичного  коледжу протягом 2010-2013 н.р. обговорювались проблеми організації навчально-виховного процесу коледжу, серед яких:

 • Психолого-педагогічні вимоги до особистості вищої школи;
 • Особистість викладача та психолого педагогічний підхід до індивідуальності студента;
 • Толерантність – одна з форм самовираження й самовдосконалення особистості;
 • Сучасні технології педагогічної взаємодії викладача зі студентами;
 • Теоретично-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх педагогів;
 • Майстерність педагогічного спілкування;
 • Мотиваційна та ціннісна підтримка особисто-професійного ставлення майбутнього педагога;
 • Діагностика мотивації педагога;
 • З досвіду створення системи моніторингу ефективності  інноваційної діяльності викладачів;
 • Проектування навчальних занять;
 • Педагогічна майстерність і творчість викладача;
 • Груповий проект «Метод міждисциплінарної конференції ідей з елементами дискусії»;
 • Класифікація методів навчання з погляду участі викладача та студента в навчальному процесі.

З метою підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів проведено:
2010-2011 н.р.

 • психолого-педагогічний семінар «Виховання й розвиток особистісних рис викладача-дослідника в умовах модернізації змісту освіти»;
 • науково-методичний семінар «Педагогічна майстерність викладача»;
 • педагогічні читання «Формування творчої особистості викладача та студента»;
 • методичний семінар-тренінг з використанням методів інтерактивного навчання «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів за сучасних умов».

2011-2012 н.р.

 • психолого-педагогічний семінар «Самосвідомість та її роль у становленні особистості молодшого медичного   спеціаліста»;
 • педагогічні читання«Модернізація педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти»;
 • науково-методичний семінар «Впровадження інноваційних технологій на заняттях професійно-орієнтованих дисциплін: від теорії до практики»;
 • круглий стіл «Обмін досвідом – відкрий світ, відкрий себе».

2012-2013 н.р.
Науково-теоретичні конференції:

 • «Роль особистості викладача в якісному забезпеченні навчально-виховного процесу»;
 • «Видатний український педагог В.О. Сухомлинський»;
 • «Науково-дослідна робота студентів – проба сил»;
 • Педагогічні читання «Історичні, філософські, мовознавчі, релігієзнавчі та педагогічні проблеми в працях  Івана Огієнка – митрополита Іларіона».

У медичному коледжі відповідно до наказу від 30 серпня 2013 року № 125 «Про  затвердження  складу  циклових  комісій на 2013 – 2014 р.» працює  9 циклових комісій, а саме:

 • загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін – 10 викладачів;
 • іноземних мов – 9 викладачів;
 • соціально-економічних дисциплін – 5 викладачів;
 • фізичного виховання – 9 викладачів;
 • природничо-наукової підготовки – 7 викладачів;
 • терапевтичного циклу – 13 викладачів;
 • акушерсько-педіатричного циклу – 12 викладачів;
 • хірургічних дисциплін – 9 викладачів;
 • медсестринства та загального догляду за хворими – 5 викладачів.

У кожній цикловій комісії наявна документація:

 • положення про циклову комісію;
 • плани роботи циклової комісії;
 • журнали циклової комісії;
 • протоколи засідань циклової комісії;
 • журнали взаємовідвідувань навчальних занять;
 • плани роботи гуртків;
 • плани роботи кабінетів;
 • навчально-методичні комплекси з дисциплін;
 • документація   для   поточного   та   підсумкового   контролю   знань студентів;   
 • матеріали тижнів циклових комісій;
 • матеріали з досвіду роботи викладачів.

Засідання циклових комісій проводяться щомісячно. Наявні протоколи засідань, зміст яких відображає виконання планів роботи цих структурних підрозділів, вирішення актуальних організаційних, наукових  та психолого-педагогічних проблем.
На засіданнях циклових комісій розглядаються актуальні питання роботи циклових комісій, зокрема з організації, навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу:

 • про стан успішності та дисципліни студентів;
 • про завдання циклової комісії з навчально-методичної роботи;
 • затвердження методичних розробок занять;
 • обговорення відкритих занять та результатів взаємовідвідування занять викладачами комісії;
 • про підвищення ефективності викладання дисциплін навчального плану;
 • про запровадження сучасних технологій навчання студентів;
 • про організацію самостійної роботи студентів та її результативність;
 • про стан виховної роботи студентів;
 • про роботу студентських наукових гуртків;
 • ознайомлення з наказами, листами, розпорядженнями тощо;
 • про підсумки навчально-методичної та виховної роботи циклових комісій за минулий навчальний рік та завдання на наступний рік.

У результаті обговорення вищезазначених питань приймаються конкретні рішення, контроль виконання яких здійснюється шляхом заслуховування звітів відповідальних осіб на засіданнях циклових комісій, адміністративної та педагогічної ради.
Згідно з планами роботи методичного кабінету коледжу та циклових комісій у навчальному закладі щорічно проходять тижні циклових комісій, у рамках яких відбуваються показові теоретичні й практичні заняття з використанням сучасних форм і методів навчання, конкурси фахової майстерності, зустрічі з представниками практичної медицини, круглі столи, конференції, виховні заходи. Циклові комісії коледжу використовують сучасні інноваційні технології навчання на теоретичних і практичних заняттях, а саме: лекції-презентації, бінарні заняття, інтегровані заняття, конференції та круглі столи.
Цикловими комісіями коледжу розробляються заходи з покращення якості підготовки студентів, здійснюється моніторинг рівня успішності з навчальних дисциплін,    вирішуються проблеми    підвищення    професійно-педагогічної компетентності викладачів та покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін, аналізується якість проведення навчальних занять тощо.

За останні три роки викладачами коледжу видано навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті).
У 2010-2011 навчальному році з друку вийшли:


Прізвище, ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видавництва, рік видання

Підручники

1.

Поцюрко Р.І.
Пітула І.В.
Соловей О.Я.

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики

К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 552 с. + 6 с. кольор. вкл.

2.

Поцюрко Р.І.
Пітула І.В.
Соловей О.Я.
Леськів Л.С.
Монастирська М.М.

Невідкладні стани в педіатрії: Навчальний посібник для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред. – 4-те вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ / за ред. Р.І.Поцюрка.

К.: Медицина, 2010. – 176 с., тв. пал., (ст. 20 пр.)

3.

П. Берко,
І. Держко,
І. Пітула,
М. Небелюк

Філософські проблеми медицини

Дрогобич:  «Коло», 2011. – 497 С.

4.

Рижова Ч.Й.,
Скоропад Л.М.,
Леськів Л.С.,
Лой Н.М.,
Ільків Л.П.

Малий атлас з анатомії: Пер. з 5-го польськ. вид.

К.: ВСВ «Медицина», 2011. – с., 83 іл. – ISBN 978-83-200-3881-1

Посібники

1.

Г.Пітула,
М.Небелюк,
Т.Кулак

Історія медицини та медсестринства.

Підготовлено до друку

2.

Коник О.Г.,
Романська Р.С.

Навчальний посібник для практичних робіт з медичної біології.

Борислав.: -РІК,   2011. -151 с.

3.

Коник О.Г.

Інтерактивні та активні технології на заняттях біології

Борислав.: -РІК,   2011. - 80 с.

4.

Г.Пітула,
М.Небелюк,
Т.Кулак

Історія медицини та медсетсринства.

Підготовлено до друку

5.

Діденко І.І.

Посібник української літератури «Філософія культури Лесі Українки»

Борислав.: -РІК,  2011 -38с.

6.

Щепаняк Р.Я.

Навчальний посібник з спецмедгрупи «Фізична реабілітація та рухова активність при дефектах постави і сколіозах»

Борислав.: -РІК,  2011 -61с.

7.

Щепаняк Р.Я.

Навчальний посібник з лікувальної фізкультури «Комплекс вправ при захворюванні НС»

Борислав.: -РІК,  2011 -28 с.

8.

Щепаняк Р.Я.

Методичні вказівки з  розділу «Плавання» «Основи гідроаеробіки та методики її застосування»

Борислав.: -РІК,  2011 -29 с.

Статті


1.

Бабич М.Я.

Формування професійних якостей майбутнього молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема.

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 22-23 травня 2010 р.) / Ред. колегія : д. мед. н., проф. О.А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О.В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л.О. Подкоритова та ін. / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та  педагог. -  Хмельницький : ХНУ, 2011. – С.102-104

2.

Поцюрко Р.І.

Її кредо – талант, вірність справі, щедрість душі.

//Лікарський збірник «Медицина і біологія», Львів – 2010.

3.

Поцюрко Р.І.

Педагог і виховник.

//Нафтовик Борислава, – 2010.-№14-5 – С.2.

4.

Поцюрко Р.І.

Від творчого задуму до результату.

//Нафтовик Борислава – 2010. - № 22. – С. 3.

5.

Поцюрко Р.І.

Школі потрібен учитель – творець.

//Нафтовик Борислава – 2010.- № 29. – С.5.

6.

Поцюрко Р.І.

Старість починається в той день, коли вмирає відвага.

//Нафтовик Борислава, – 2010.- № 32. – С.3.

7.

Поцюрко Р.І.

Тонкий психолог, досвідчений викладач.

//Ваше здоров’я, -2010.- №36. – С.2.

8.

Поцюрко Р.І.

Медсестра – це велике покликання.

//Нафтовик Борислава, -2010.- № 5. – С.2.

9.

Поцюрко Р.І.

Людина, яку знає весь світ.

//Нафтовик Борислава, -2011.- №12, – С.3.

10.

Поцюрко Р.І.

Покликання педагога.

//Нафтовик Борислава, -2011.- № 13, – С.2.

11.

Поцюрко Р.І.

Винахідник гасової лампи і свічки жив у Бориславі.

//Нафтовик Борислава, -2011.- № 12, – С.3.

12

Поцюрко Р.І.

Її покликання служити людям.

//Медсестра Галичини, -2011.- №.1 – С.3.

13.

Поцюрко Р.І.

Подяка за благодійність.

//Нафтовик Борислава, -2011.- № 20, – С.4.

У 2011-2012 навчальному році з друку вийшли:

Прізвище, ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видавництва, рік видання

Посібники

1.

Павло Берко,
Ігор Держко,
Гнат Пітула, Михайло Небелюк.

Філософські проблеми медицини

Львів, 2011.- 489 С.

2.

Гнат Пітула,
Ігор Валага,
Олег Хемич, Ігор Мілян
Олександр Кузняк.

Курс лекцій по філософії та філософії медсестринства

Дрогобич, Швидко друк, 32011. – 252 с.

3.

Володимир Мацько

Основи правознавства в таблицях та схемах,  навчальний посібник

2012 рік

4.

Павло Берко,
Михайло Небелюк,
Руслана Ніколаєвська.

Феномен світогляду Миколи Хвильового

Борислав: «РІК», 2012.-69 с.

5.

П. Берко,
Г. Пітула,
М. Небелюк,
Р. Ніколаєвська.

Наукове трактування української національної іде ї

Борислав: «РІК», 2012.- 125 с.

6.

Яремчук Л.Й.

Теоретично-практичний навчальний посібник Тестовий контроль знань органічної хімії (для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Борислав: «РІК», 2011.-99 с.

7.

Чапля С.Д.

Навчальний посібник. Німецька мова (для студентів медичних училищ і коледжів) спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа»

Борислав: «РІК», 2011.- 77 с.

Статті

1.

Бабич М.Я.

Професійна відповідальність молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т. ХІІІ, част. 4. – К., 2011. С.– 27-34

2.

Берко Павло,
Пітула Гнат

Практичне використання соціальної педагогіки
Й. Фіхте

Львів - 2012

3.

Бабич Марія,
Соловей Оксана

Психологічні мотиви у філософії Й. Фіхте

Львів - 2012

4.

Пітула Гнат,
Мацько Володимир

Загальнотеоретичні погляди Й.Фіхте на державу і право

Львів - 2012

5.

Діденко Ірина,
Ніколаєвська Руслана

Свобода як характеристика людського буття у працях
Й. Фіхте

Львів - 2012

6.

Небелюк Михайло,
Кулак Тетяна

Й.Фіхте про соціальну справедливість і право.

Львів - 2012

7.

Діденко Ірина,
Небелюк Михайло

Людиномірна філософія природного права у творчості Й.Фіхте.

Львів - 2012

8.

Бабич Марія,
Кордис Богдан

Основні проблеми суб’єктивної ідеалістичної діалектики Й.Фіхте

Львів - 2012

9.

 Бабич Марія

Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста

Психологія особистості. Науковий журнал. - Вид. Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника., 2011, №1 (2). С. - 237-245

10.

Поцюрко Р.І.

Професіоналізм викладача – запорука формування кваліфікованого спеціаліста

//Освіта, технікуми, коледжі, - 2011,
№ 3,4(30). С. – 18-20

У 2012-2013 навчальному році з друку вийшли:

Прізвище, ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видавництва, рік видання

Підручники

1.

Поцюрко Р.І.
Пітула І.В.
Соловей О.Я.

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики

К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с. + 6 с. кольор. вкл.

Посібники

1.

Поцюрко Р.І.
Пітула І.В.
Соловей О.Я.
Леськів Л.С.
МонастирськаМ.М.

Невідкладні стани в педіатрії: навчальний посібник для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред. – 5-те вид., перероб. та доп. Затверджено МОЗ / за ред. Р.І. Поцюрка.

К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 192 с.,  + 2 с. кольор. вкл.

2.

Швець О.А.

Кросворди з основних тем дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

Борислав, 2013.- 63 С.

3.

Швець О.А.

Фізіотерапія та курортологія (навчальний посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів)

Борислав, 2013. – 96 С.

4.

Михайло Небелюк
Марія  Бабич

Організація позааудиторної самостійної роботи студентів з історії України (навчально-методичний посібник)

Борислав, 2013. – 214 С.

5.

Юрій Журавчак
Володимир Шпак

Організація імунопрофілактики на ФАПі та характеристика найбільш застосовуваних імунобіологічних препаратів

Борислав, 2012. – 106 С.

6.

Сухроменда А.В.

Збірник «Ігорові заняття з дисципліни «Нервово-психологічні хвороби»

Борислав, 2012. – 98 С.

7.

Сухроменда А.В.

Збірник кросвордів.

Борислав, 2013. – 84 с.

8.

П. Берко, Г. Пітула, М. Небелюк,
Р. Ніколаєвська,
Т. Кулак

Українська національна ідея: витоки та шляхи об’єктивізації

Борислав: «Рік», 2013. – 136 С.

9.

Р.І. Ніколаєвська,
І.В. Пітула, Р.І. Поцюрко, О.Я. Соловей та ін.

Організація роботи і обсяг
невідкладної медичної допомоги на
фельдшерсько-акушерському пункті

Борислав, 2013. – 166 с.

Статті

1.

Смуток  С.М.
Діденко І.І.

Інтегровані та нестандартні заняття з української мови

Львів - 2012

2.

Оксана Соловей

Національна свідомість і національний нігілізм

Львів - 2013

3.

Марія Бабич

Проблема національної меншовартості

Львів - 2013

4.

Ірина Діденко

Національна ідея та аспект виховання

Львів - 2013

5.

Тетяна Кулак

Патріотизм як підґрунтя національної ідеї

Львів - 2013

6.

Руслана Ніколаєвська

Релігія і національно-духовний розвиток суспільства

Львів - 2013

7.

Михайло Небелюк

Ідея як методичний принцип пізнання феномена нації

Львів - 2013

8.

Ігнат Пітула

Сутність націоналізму

Львів - 2013

9.

Марія Бабич

Психолого-педагогічні вимоги до особистості викладача вищої школи

Львів - 2013

10.

Оксана Соловей

Стреси новонароджених

Львів - 2013

Коледж тісно співпрацює з Львівським державним медичним коледжем ім. А.Крупинського, Львівським національним медуніверситетом ім. Д.Галицького, Дрогобицьким державним педуніверситетом ім. І.Франка, Львівським державним університетом фізичної культури.

 

Участь викладачів в міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо:

 

2010-2011н.р.

Рівень заходу, місце та час проведення

З якої проблеми

Прізвище та  ім’я

Тема виступу

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем».
м. Хмельницький, 22-23 квітня 2011 р.

Сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутнього фахівця

Бабич М.Я.

Формування професійних якостей майбутнього молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема

Круглий стіл «Філософія східного християнства»
м.Львів, 2 грудня 2010 р.

Особливості східної християнської філософської традиції та її актуальність в умовах сучасної України.

 

Пітула Г.В.,
Берко П.Г.

 

Бабич М.Я., Соловей О.Я.

 

Діденко І.І.,
Небелюк М.С.

 

Берко П.Г.,
Мацько В.М.

Філософія східного християнства в контексті сучасного людинознавства

Філософський аналіз розвитку християнства за часів Володимира Великого

Філософські погляди Т.Шевченка  в контексті церковного тлумачення деяких релігійних положень.

Наслідки христанізації Київської Русі

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості і міжособистісних  взаємин».
м.Луцьк,  20-21 травня
2011 р.

Розвиток  та професійне становлення молодших медичних спеціалістів

Бабич М.Я.

Професійна відповідальність молодшого медичного спеціаліста

Звітна наукова конференція кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.  м. Дрогобич, 08.02.2011 р.

Спроба визначення мотиваційної та ціннісної сутності  особистісно-професійного становлення майбутнього педагога, розвитку його професіоналізму і ціннісно-смислової сфери професіонала.

Бабич М.Я.

Мотиваційна та  ціннісна підтримка особистісно-професійного становлення майбутнього педагога

2011-2012н.р.

Рівень заходу, місце та час проведення

З якої проблеми

Прізвище та  ім’я

Тема виступу

Четвертий всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості»
м.Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2011р.

Актуальні проблеми психологічної персонології

Бабич М.Я.

Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного працівника

П’ята міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні розвитку особистості»,
м.Тернопіль, 13-14 жовтня 2011 р.

Особистісно-професійне становлення майбутнього молодшого медичного спеціаліста

Бабич М.Я.

Професійна відповідальність молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема

 

Всеукраїнська науково-практична конференція Йоган Готліб Фіхте, м.Львів, 17-18 травня 2012р.

 

Погляди  Й.Фіхте на філософію існування

Берко Павло,
Пітула Гнат

Практичне використання соціальної педагогіки Й. Фіхте

Бабич Марія,
Соловей Оксана

Психологічні мотиви у філософії Й. Фіхте

Пітула Гнат,
Мацько Володимир

Загальнотеоретичні погляди Й.Фіхте на державу і право

Діденко Ірина,
Ніколаєвська Руслана

Свобода як характеристика людського буття у працях
Й. Фіхте

Небелюк Михайло,
Кулак Тетяна

Й.Фіхте про соціальну справедливість і право.

Діденко Ірина,
Небелюк Михайло

Людиномірна філософія природного права у творчості Й.Фіхте.

Бабич Марія,
Кордис Богдан

Основні проблеми суб’єктивної ідеалістичної діалектики Й.Фіхте

 Бабич Марія

Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста

2012-2013н.р.

Рівень заходу, місце та час проведення

Прізвище та
ім’я

Тема виступу

Всеукраїнська нарада голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та провідних фахівців галузі,
м. Львів, 14-16 листопада 2012 р.

               Смуток  С.М.
Діденко І.І.

Інтегровані та нестандартні заняття з української мови

 

Науково-теоретична конференція, приурочена 95-ій річниці проголошення незалежності Української Народної Республіки: «Українська національна ідея: аспект державності»,
Борислав-Львів, 24-25 січня 2013 року

               Соловей О.Я.

Національна свідомість і національний нігілізм

                  БабичМ.Я.

Проблема національної меншовартості

                 Діденко І.І.

Національна ідея та аспект виховання

                 Кулак Т.І.

Патріотизм як підґрунтя національної ідеї

            НіколаєвськаР.

Релігія і національно-духовний розвиток суспільства

             Небелюк М.С.

Ідея як методичний принцип пізнання феномена нації

               Пітула І.В.     

Сутність націоналізму

Науково-практична конференція викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області,
м. Львів, 14 травня 2013 року

Бабич М.Я.     

Психолого-педагогічні вимоги до особистості викладача вищої школи

 Соловей О.Я

Стреси новонароджених

Завдання методичної роботи коледжу спрямовані на систематизацію професійних знань, умінь викладачів щодо організації науково-методичної діяльності, розуміння  змісту інноваційних процесів в освіті, вивчення, узагальнення та поширення ППД, встановлення причиново-наслідкових зв’язків під час організації професійної діяльності, вибір оптимальних форм та методів роботи, дотримання вимог щодо нормативно-правових документів, проектування розвитку професійної компетентності. З метою реалізації зазначених завдань спроектовано систему методичної роботи в коледжі.
Обрані форми та методи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ґрунтуються на сучасних педагогічних засадах, визначених розвитком сучасної педагогічної науки, що сприяють освоєнню викладачами найбільш раціональних інноваційних методів і прийомів навчання та виховання студентів, активізації їх творчого потенціалу, підвищенню рівнів загально дидактичної та методичної готовності щодо організації і проведення навчально-виховної діяльності.
Система науково-методичної роботи коледжу будується на принципі: «Компетенція викладача – компетенція студента».
Провідною ідеєю методичної роботи коледжу є: об’єднання у професійній діяльності викладачів, що прагнуть удосконалення своєї педагогічної майстерності, компетентності, творчості, динамічного позитивного результату.
Відповідно  до листа МОЗ України від 05.06.2013 року № 08.01-48/749/16415  моніторинговою групою в період з 10.06.2013 р. до 15.06.2013 року проведено моніторинг стану навчально-методичної роботи медичного коледжу, яка дала належну оцінку роботі педагогічного колективу Бориславського медичного коледжу з укладання та видання навчальної літератури. Кількість видань говорить про потужний науково-методичний потенціал навчального закладу.
Про творчий потенціал Бориславського медичного коледжу свідчить наступне:
в коледжі працює 4  Відмінники освіти України.
Здобувачами наукового ступеня  кандидата наук в коледжі є:

 1. Бабич М.Я. «Психологічні основи становлення професійної відповідальності у молодших медичних спеціалістів».
 2. Діденко І.І. «Іван Франко і німецька література».
 3. Небелюк М.С. «Українська філософія – як основа формування духовності особи».
 4. Шидловська Г.В. «Поширення ідей реформаторської педагогіки у школах Галичини ХVІІІ-ХІХ ст.».
 5. Савчин С.М. «Формування у студентів педагогічних вузів позитивного ставлення до вчительської професії».